پیام کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ) راه کارگر (

به کومه له

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

به مناسبت

26  بهمن روز اعلام موجودیت علنی کومه له

               

26 بهمن ، سالروز کومه له است. سالروز سازمانی که موجودیتش را بر دفاع از منافع کارگران ، زحمتکشان و همه ستمدیدگان کردستان قرار داده است. نبرد قهرمانانه مبارزان کومه له با رژیم سرمایه داری مذهبی جمهوری اسلامی از سنگر چپ و برای آزادی و سوسیالیسم با اتکاء به کارگران و تهیدستان  و متحد ینشان ،سنگر مهمی است بر تداوم و گسترش مبارزه علیه رژیم اسلامی. مبارزه ای که از همان  ابتدای به قدرت رسیدن روح الله خمینی و دادگاههای صحرایی خلخالی و دیگر حکام شرع او ( حمله به سنندج در نوروز 58 ، فرمان تهاجم سراسری به کردستان و اعدامهای دسته جمعی پاوه ، مهاباد ، سقز ، سنندج و ... و زندان و شکنجه )مداوم بوده است و مردمان کردستان هر گز این مقاومت قهرمانانه را فراموش نخواهد کرد و در کنار آنان خواهند ایستاد .

رفقای عزیز

حکومت سرمایه داری اسلامی ایران امروزه با سیاستهای غارتگرانه نئولیبرالیستی خود و اعمال آپارتاید جنسی و مذهبی ، سرکوب و  اختناق و تهی کردن سفره کارگران و تهیدستان و گسترش زندان و شکنجه و اعدام نه تنها بحران گسترده ای را بر جامعه تحمیل کرده ، که در عین حال  بیزاری عمومی اکثریت مردمان را علیه خود گسترش داده است و از ترس انقلاب و برای بقای عمر ننگین خود به امپریالیستها پناه برده و در برابر آنان سپر انداخته است.

در یک کلام در برابر سازش ارتجاع داخلی با امپریالیسم جهانی و در عین حال سرکوب نیروهای کارو زحمت مسئولیت ما کمونیستها دو چندان می شود . ما موظفیم دست در دست هم و البته در کنار کارگران و زحمتکشان و خلقهای سراسر ایران و سایر جنبشهای اجتمائی علیه دو ارتجاع داخلی و خارجی بجنگیم.

رفقای عزیز 

در این سالروز ، یاد همه جانباختگان کومه له و همه مبارزان راه آزادی و برابری و سوسیالیسم را گرامی می داریم و به  خاطره عزیز رفقای به خون در غلتیده کومه له ، آنان که به خاطر پایداریشان در دفاع از سنگر منافع کارگران و زحمتکشان وخلق  کردستان به خاک افتادند درود می فرستیم و در کنار شما رفقا تا تحقق مطالبات انقلابی مردم کردستان و خلقهای ساکن ایران خواهیم ایستاد. 

 

                                زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

                            سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

                     کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

                    04.02.2014                                                      

                                                                   www.rahekaregar.com