بايد با تمام و جود ازمردم كوباني دفاع كرد

چرا داعش ها را مي سازند:

بيش از سه هزارنفراز شهروندان اروپائي در صفوف داعش ميجنگند كه ازاين ميان 150زن فرانسوي جهاد نكاح ميكنند وخودرادراختيارمردان داعش قرارميدهند

گروه داعش با استنادات فراوان ساخته و پرداخته مشترك آمريكا و عربستان سعودي، قطر و شيخ نشين هاي عجيب و غريب است يعني آميزه اي از ارتجاع ونظام سرمايه داري.و يا بهتر بگو ئيم نظام سر مايه داري در عر يان ترين شكل آن . اخيرا هم"اسنودن" مامور سابق اطلاعات آمريكا كه افشاگري هايش مورد تاييد خود رسانه هاي سرمايه داري قرار گرفته، گفته است كه داعش(دولت اسلامي عراق و شام) ساخته و پرداخته محافل امنيتي سرمايه داري است . و حمايت مرتجعين حكومت تر كيه از اين گروه امري اشكار است . دولت اسلامي عراق و شام دو وجه مشخصه دارد .يكي آن كه يادآور تقسيمات استثماري پس از جنگ جهاني اول است كه از تجزيه كشور عثماني به وجود آمد و ديگري يادآور تقسيم اين كشور پس از جنگ جهاني دوم ميان سوريه و عراق است. اين نام براي توده هاي مردم نوعي يادآوري خلافت عباسي و حاكميت آن بر كل خاورميانه در قرون وسطي است و نوعي يادآوري حاكميت اسلام و حكومت ديني در همان دوران است كه توده هاي فقير و تحت فشار جنگ هاي پس از جنگ جهاني دوم در خاورميانه را به يك آينده توهم آميز در جهت احياي حاكميت گذشته اميدوار مي كند. اين حركت از دو جنبه مي تواند مورد بررسي قرار گيرد

1 احياي گذشته مردم فقير كه در هفتاد سال گذشته پس از تقسيم كشورشان چيزي به جز فقر و سيه روزي نديده اند

2 احياي تفكرات بنيادگرايي اسلامي كه عدالت و مبارزه با مظاهر غرب را در سرلوحه قرار داده است و به نوعي بازگشت به عدل بنيادگرايي و مساوات طلبي مذهبي......(1)

اين دو انگيزه جايگزين خواست توده هاي محروم در جهت يك زندگي شرافتمندانه در دوران حاكميت سرمايه مي شود..... و توده هاي محروم و ناآگاه را به حركت وا مي دارد. توده هاي محرومي كه فقر و سيه روزي خود را در ورود صهيونيسم و شركت هاي بزرگ سرمايه داري ديده اند

اكنون وابستگي سرمايه هاي جهاني پيش از هر زمان به انرژي فسيلي و نفت و گاز آشكار شده است و با گسترش ماشينيسم اين امر هر روز بيشتر مي شود، خاورميانه به عنوان مبدا اين انرژي از اهميت زيادي برخوردار است

نفت بشكه اي بيش از 100 دلار هر روزه سيل سرمايه ها را به اين منطقه سرازير مي كند، اگر كل توليد نفت اين منطقه را به طور متوسط 28 ميليون بشكه در نظر آوريم روزانه نزديك به سه ميليارد دلار و سالانه حدود هزار ميليارد دلار وجه نقد و سرمايه به منطقه سرازير مي شود، و اين امري نيست كه نظام سرمايه داري بتواند از آن چشم پوشي كند، بلكه براي چنين سرمايه اي به طور قطع بايد برنامه داشته باشد.

و اين بر نامه با رشد نيرو هاي آزادي خوا در منطقه هر روز رنگ تازه اي ميگيرد .

پس از جنگ هاي سوريه و اعتراضات عمومي مردم اين كشور به سياستها ي چهل ساله سركوبگرانه خاندان اسد به گونه اي مشخص نيروهاي مبارز و انقلابي درحال رشد بودند اما نظام سرمايه داري با ترس ووحشت از رشد نيرو هاي مستقل و انقلابي به حمايت از نيرو هاي ارتجاعي پرداخت وبا مسلح كردن گروه هائي همانند داعش با پيشرفته ترين تسليحات به مقابله با نيرو هاي انقلابي پرداخت ودر اين ميان رژيم جنايت كار اسد را از ساقط شدن بدست نيروهاي مردمي نجات داد . و اكنون اين نيروهاي به غايت ارتجاعي را به جان زحمتكشان ومردم استقلال طلب كوباني انداخته است تا انكه تمامي حركت هاي استقلال طلبانه و ازادي خواهانه مردمي را در منطقه از ميان بردارد .بر نيروهاي انقلابي و مردمي است تا با هر انچه كه در اختيار دارند از مبارزات مردم كو باني حمايت كرده و اجازه ندهند تا نيرو هاي ساخته و پرداخته نظام سر مايه داري و ار تجاع محلي بر منطقه مسلط شوند .به طور مشخص به نظرميرسد كه پول واسلحه دو لت هاي سر مايه داري در تقويت و سازماندادن نيروهاي بنيادگرا براي سركوب هر گونه نداي آزادي خواهي در منطقه بكار افتاده است . اين تجربه را قبلا در ساير كشورهاي منطقه به ازمايش گذارده اند . اين تجربه از سالهاي دهه هفتاد قرن گذشته در لبنان ايران فلسطين و يمن و افغانستان به آزمايش گذارده شد و نتايج خوبي براي نظام سر مايه داري به ارمغان اورد . نتيجه اين تجربه جلو گيري از گسترش نيروهاي انقلابي و جنبش راديكال چپ در منطقه خاورميانه بود . اكنون بار ديگر همان تجربه را به تكرار گذارده اند تا از گسترش ازادي خواهي و استقلال طلبي توده هاي زحمتكش و كارگري در كشورهاي عراق و سوريه جلو گيري كنند و يكي از اين نيروهاي مستقل كه توانسته است بدون كمك دولتهاي منطقه حكومت مردمي مستقلي را پايه گذاري كند كردهاي نسبتا خود مختار منطقه هستند كه در اثر سالها ستم دو گانه استثمار و تحقير قومي فرهنگ آزادي خواهي وزندگي جمعي در انها رشد كرده است .ابتدا ايزدي ها كه كرد هاي نسبتا مستقلي بودند از هم پاشاندند و سپس بجان كوباني ها افتادند .بر كارگران و زحمتكشان است تا با تمام وجود از از نيرو هاي مستقل حمايت كنند و نگذارند كه عقب مانده ترين بخش هاي اين كشور ها با حمايت كامل نيرو هاي حافظ نظام سر مايه داري هرگو نه استقلال طلبي را در درنطفه خفه كرده تا راه را براي استثمار و حشيانه و طولاني مدت نيروهاي استعماري قديمي و غارت گران جديد منابع باز كنند .

كانون مدافعان حقوق كارگر

------------------------------------------------------------------------.

(1)در پایان جنگ جهانی اول و شکست عثمانی، امیر فیصل بن حسین (که بعدها پادشاه عراق شد) از سوی کنگره مردم سوریه به پادشاهی این کشور انتخاب گردید. در سال ۱۹۱۸ میلادی با حکومت وی، موقعیت و مرکزیت سیاسی دمشق تثبیت گردید. در سال ۱۹۲۰، نیروهای فرانسه و متفقین، این کشور را به تصرف خود درآوردند و سوریه و لبنان با رای جامعه ملل، تحت قیمومیت فرانسه قرار گرفتند. در سال ۱۹۲۶ لبنان از سوریه تجزیه و کشوری جداگانه شد .ورد جنگ جهاني دوم منطقه به صورت فعلي تقسيم شد كه كشور اسرائيل به ان اضافه شد