در دفاع از سیستم فدرال دمکراتیک روژآوا-شمال سوریه

 در حالیکه جنگ در ابعاد ویران کننده آن در سوریه و عراق ادامه دارد و دولت اردوغان سرکوب ملت کرد را شدت بخشیده و در بسیاری از مناطق کردنشین ترکیه حکومت نظامی برقرار است و بمباران و لشگر کشی علیه کردها ابعادی روزافزون گرفته است و مذاکرات آتش بس در ژنو میان برخی از طرفهای درگیر و قدرتهای بزرگ جهانی و منطقه ای با کندی ادامه دارد، کردهای سوریه ، ساختار سیستمی فدرال و دمکراتیک در شمال سوریه را اعلام داشته اند. در گردهمایی احزاب، گروه ها و نمایندگان گروه های اتنیکی و مذهبی شرکت کننده در نشست رمیلان ، اکثریت نمایندگان به برقراری سیستمی فدرال در غرب کردستان و دیگر مناطق شمال سوریه رای دادند. در این نشست که با حضور بیش از 200 تن از نمایندگان برگزار شده بود، تاکید شده است که سیستم "فدرالیسم دموکراتیک" مشارکت تمام گروه های اتنیکی و مذهبی را در آینده سوریه تضمین می کند. مجلس موسسان دارای ریاست مشترک بوده که در حال حاضر "هدیه یوسف" و "منصور السلوم" توسط شرکت کنندگان در نشست رمیلان به ریاست مجلس موسسان انتخاب شده اند. 

تاریخ تاکنونی منطقه خاورمیانه ، تاریخ استبداد و بیداد استعمار و ارتجاع در سایه استبدادهای خون ریز شاهان و شیخان و نظامیان بوده است. در خاورمیانه ای که اکثر کشورهای آن از تنوعات ملی، مذهبی و فرهنگی پررنگی برخوردارند و سرکوب های بیرحمانه و تبعیض های نهادینه علیه ملیتها و اقلیت های ملی و مذهبی یک سنت کهنسال و قاعده غیرقابل بحث به شمار می رود، برخاستن سنتی دمکراتیک و انسان محور و ارائه یک راه حل اصولی و دمکراتیک برای حل تبعیض های ملی، مذهبی و فرهنگی به شکل فدرالیسم منطقه ای، آن هم در متن حادترین کانون بحران خاورمیانه و جهان دست آورد بزرگی است که میتواند  الگوئی عملی و واقعی در برابر ملیت ها و اقلیت های تحت ستم منطقه ما قرار می دهد.

این الگو میتواند ترجمان عملی ساختن حقوق ملیت های تحت ستم براساس حق ملل درتعیین سرنوشت خود و اتحاد داوطلبانه آن ها در چهارچوب یک کشور واحد باشد. خصوصا تاکید فعالان روژآوا بر فدرالیسم بر اساس منطقه ای و نه ملی- قومی ، تفاوت آشکار آنرا از الگوهای تاکنونی ارائه شده نشان میدهد. خصلت اصولی این نوع فدرالیسم ، بنیان خود را درست در خلاف جهت دامن زدن به نفرت ها و تنش های ملی، مذهبی و قومی قرار داده  وبر همبستگی و برابر حقوقی مردمان تاکید میکند. از طرف  دیگر خصلت دمکراتیک این فدرالیسم ، تاکید بر پیوستن داوطلبانه مناطقی است که از زیر یوغ نیروهای جهادی رها می شوند و بنابراین آن ها می توانند آزادانه در پیوستن یا عدم پیوستن خود به منطقه فدرال تصمیم گیری کنند. اتحاد فدرال دموکراتیک "روژآوا – شمال سوریه" با تاکید قاطع بر اتحاد داوطلبانه در چهارچوب کشور سوریه، بر هر نوع شائبه جدائی و تقسیم سوریه به مناطق چندگانه ملی- مذهبی از قبل خط بطلان کشیده است. نویسندگان این بیانیه بر این اذعان دارند که نتیجه  سیاست و طرحهای جدائی و تجزیه سوریه به ویژه در شرایط حاضر شعله ور ساختن هر چه بیشتر جنگ های ملی و مذهبی خواهد بود که حاصل آن تداوم قدرت نیروهای بنیادگرای مذهبی مانند داعش، القاعده و همپالگی های آن ها از یک سو و تبدیل شدن مناطق جدا شده به مستعمرات و بازیچه دست قدرت های منطقه ای و امپریالیستی از سوی دیگراست.

اصول اعلام شده بیانیه نشان دهنده آن است که نظام فدرالیسم منطقه ای با به رسمیت شناختن حقوق همه اقلیت ها و مشارکت آن ها در بنای جامعه ای بر مبنای حقوق برابر شهروندی، صلح ، خواهری و برادری ملیت ها و اقلیت های ساکن سوریه را  جایگزین دامن زدن به نفرت ملی و جنگ های داخلی خانمان برانداز خواهد ساخت. تاکید بیانیه براشکال متنوع خودحکومتی، پایان دادن به تبعیض جنسیتی از طریق مشارکت برابر و واقعی زنان در اداره مناطق فدرال در همه سطوح و همچنین مشارکت جوانان و تشکل های کارگری در روند تدوین قانون اساسی و یا میثاق منطقه فدرال از جمله نشان دهنده خصلت عمیقاً دمکراتیک این فدرالیسم است. این در شرایطی است که منطقه کردستان سوریه ، در گرماگرم  جنگی سرنوشت ساز، محاصره همه جانبه، مشکلات اقتصادی بی شماراست . علیرغم این موقعیت وحشتناک ، سازماندهندگان مجلس موسسان روژآوا ، مصممانه بر آن شدند تا از طریق برگزاری مجلس موسسان به شیوه دمکراتیک  فدرالیسم منطقه ای را بنا کنند و نشان دهند که اصل  حق حاکمیت مردم و تعهد به دمکراسی و مداخله مردمان نمیتواند و نباید به هیچ وجه نقص شود.

در این اسناد آمده است که: ما در مرحله ای تاریخی و شرایطی حساس قرار گرفته ایم، سوریه امروز به واسطه میلیون ها آواره، هزاران قربانی [جنگ] و تخریب گسترده [شهرها] و زیرساخت ها، فاجعه بارترین روزهایش را سپری می کند. در مقابل این [تراژدی] در سال های اخیر در روژآوا و به واسطه خون شهدا تجربه ای مترقی بنیان گذاشته شده و از آن حفاظت به عمل آمد. و این نیز فرصتی بود برای ما که یک سیستم فدرال دموکراتیک را در روژآوا و سوریه بنیان نهیم. ما بر این باور هستیم که این سیستم رهیافتی خواهد بود برای حل بحران سوریه. بر اساس تصمیم های تاریخی گرفته شده [در این کنفرانس]، ما از زنانی که نماینده زندگی آزاد هستند، جوانان، تشکل ها، کارگران و خلق ها و تمام اقشار جامعه دعوت به عمل می آوریم تا در بنیان نهادن سیستم فدرالیسم دموکراتیک مشارکت کنند. ما همچنین از تمام نیروهای دموکرات و انسان دوست می خواهیم که از ما حمایت کنند . براین پایه این تصمیمات اتخاذ گردید:

1-سیستم "فدرالیسم دموکراتیک"، با اساس گرفتن مشارکت تمام اقشار و گروه های مختلف جامعه، سوریه آینده را برای همه سوری ها تضمین می کند.

فعالیت و تلاش برای بنیان نهادن سیستم "فدرالیسم دموکراتیک روژآوا - شمال سوریه."2-

3-انتخاب ریاست مشترک مجلس موسسان و کمیته سازماندهی متشکل از ۳۱ عضو تا برگزاری [اولین] انتخابات.

4-کمیته سازماندهی باید ظرف مدت شش ماه بستر های مناسب برای تدوین یک میثاق اجتماعی و ایجاد ساختارهای سیاسی و حقوقی را آماده کند.

5- تمام اسناد و قوانین تصویب شده در مجلس موسسان برای ایجاد یک سیستم دموکراتیک اجتماعی باید میثاق های تصویب شده توسط سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر و جوامع را اساس بگیرد. مشارکت کنندگان در این کنفرانس نیز بر پیوند عمیق سیستم ایجاد شده با جامعه سوریه تاکید کرده و خود را بخشی از آن می دانند. همچنین برادری خلق ها و صلح را نیز اساس می گیرند.

6-آزادی زن جزئی لاینفک و اساسی از سیستم فدرالیسم دموکراتیک است. زنان دارای حق برابر برای حضور و همچنین مشارکتی پایاپای در اتخاذ تصمیم گیری ها در تمام حوزه های سیاسی و اجتماعی هستند.

7- تمام جوامع موجود در سیستم "فدرالیسم دموکراتیک روژآوا – شمال سوریه" می توانند روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود را با دیگر فرهنگ ها و جوامع موجود در منطقه و جهان توسعه دهند. این روابط و پیمان ها نباید با اهداف و منافع سیستم فدرالیسم دموکراتیک منافات داشته باشد.

8- هدف سیستم فدرالیسم دموکراتیک روژآوا – شمال سوریه ایجاد اتحادی دموکراتیک در مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میان تمام جوامعی است که در خاورمیانه زندگی می کنند، اتحادی که به واسطه آن از مرزهای دولت – ملت عبور کرده و زیستی را در سایه صلح، امنیت و برادری را بنا نهند.

9- شهروندان مناطق آزاد شده ای که تحت حاکمیت گروه های تروریستی بودند از این حق برخوردارند تا به خواست خود به سیستم فدرال دموکراتیک بپیوندند.

10- این سیستم تمامیت ارضی سوریه را تضمین می کند.

 واقعیت این است که تحکیم دستاوردهای این مجلس زمانی میتواند تضمین شود که سیستم اجتماعی از مناسبات سرمایه داری که پایه بهره کشی و همۀ ستم ها و نابرابری ها می باشد فرا روید ، عدالت اجتماعی در همه ابعاد زندگی اجتماعی را فرا گیرد ، دمکراسی و  خودحکومتی همه شهروندان در واقعیت به اجرا درآید  و بگونه ای اجتماعی شود که نه تنها در سطح سیاسی بلکه در عرصه اجتماعی و اقتصادی به اجرا درآید. این  خودحکومتی تنها میتواند با نهادینه ساختن آزادی های بی قید وشرط سیاسی به حیات خود ادامه دهد و زمینه را برای دمکراسی مشارکتی برای مردم و به وسیله مردم آماده سازد. طبعا تقویت همبستگی بین المللی و تلاش برای جلب همبستگی کارگران و جنبشها و نهادها و سازمانهای ترقیخواه جهانی نیز باید در دستور کار قرار کیرد تا از این طریق مانع از اقدامات تجاوزکارانه امپریالیستی و ارتجاع منظقه علیه مقاومت شد.

تاکنون مبارزه و مقاومت متشکل  "روژآوا– شمال سوریه " نقش مهم و تعیین کننده ای در مبارزه علیه داعش داشته و جایگاه خود را به مثابه قوی ترین نیرو در پیکار مرگ و زندگی با داعش و سایر نیروهای جهادی تثبیت کرده است؛ آن هم در حالی که دولت های اسلامی اردوغان، سعودی و قطر و شیوخ خلیج فارس حامی نیروهای بنیادگرای اسلامی بوده اند و هستند و در تلاشند تا با هر وسیله ممکن کمر مقاومت "روژاوا – شمال سوریه " را از طریق تقویت نیروهای جهادی در هم بشکنند. در شرایط حاضر همچنین شاهد آن هستیم که همین قدرت های ارتجاعی مانع از حضور نمایندگان "روژآوا- شمال سوریه " در کنفراس مذاکرات برای برقراری آتش بس درسوریه شده اند. اکنون هم دولت سوریه و هم دولت های ترکیه و جمهوری اسلامی که سابقه طولانی در اِعمال تبعیض های خشونت بار علیه اقلیت های ملی و مذهبی  خود داشته و مقاومت آن ها را در دریای خون غرق کرده اند، با اعلام فدرالیسم منطقه ای "روژآوا – شمال سوریه" اعلام مخالفت کرده اند. دولت آمریکا نیز که برای نجات استراتژی خود در جنگ علیه داعش ناچار شده است به مقاومت "روژآوا- شمال سوریه " تکیه کند نیز به خاطر راضی کردن متحدان مرتجع منطقه ای خود هم با عدم حضور نمایندگان "روژآوا – شمال سوریه" در کنفراس صلح و هم با اعلام فدرالیسم منطقه ای اعلام مخالفت کرده است در حالی که کشور آمریکا خود دارای نظام فدرال است ؟! اما همانگونه که پیروزی درخشان مقاومت کوبانی نشان داده است، این مخالفت ها نیز به همان سرنوشت تلاش های شکست خورده رجب طیب اردوغان و شرکای منطقه ای و جهانی آن ها دچار خواهد شد. واقعیت این است که سرنوشت آینده سوریه نه در پشت میز مذاکرات ژنو و چانه زدن های قدرت های درشت و ریز جهانی و منطقه ای برای سهم بیشتر و کمتر،  بلکه در ابتکاراتی از نوع مجلس موسسان یعنی گسترش دمکراسی و برادری و خواهری ملیت  های گوناگون سوریه رقم خورده  و این امکان را خواهد داد تا این کشور درهم شکسته، دوران تیره جنگ داخلی را پشت سر نهد.

ما در تلویزیون برابری ، پایان کار موفقیت آمیز "مجلس موسسان اتحاد فدرال دموکراتیک روژآوا – شمال سوریه" را به همه مبارزین راستین حق تعیین سرنوشت مردمان خاورمیانه ، خصوصا  مبارزان روژآوا و همه نمایندگان مجلس موسسان ، به همه خلق های شمال سوریه که در بنیان گذاری نظام فدرالی مناطق شمالی سوریه شرکت کرده اند، تبریک می گوئیم. با برگزاری مجلس موسسان، و بنیان گذاری نظام فدرال دمکراتیک در شمال سوریه ، میتوان گفت گامی بزرگ در پیکار برای آزادی ، برابری و حق تعیین سرنوشت مردمان خاورمیانه برداشته شده است و مبارزین قهرمان روآوا آنرا بنام خود به ثبت رسانده اند. وظیفه همه نیروهای کمونیست، چپ و آزادیخواه است که به هر طریق ممکن و موثر همبستگی و حمایت خود را از این اقدام شجاعانه خلق های قهرمان "روژآوا – شمال سوریه" اعلام کنند.

آری به اتحاد و همزیستی  خواهرانه و برادرانه خلق ها