آنکه گفت آری

آنکه گفت نه *

                       حسن حسام

 

در تنگنای تاریک محبس

زهرابه را به سبویی لبریز

بر بالینت نهاده اند

و ساطوری زهرآگین

                         بالای سرت

با چشم اندازی

                    چشم نواز !

 

*

یا سبو راسر کِش

یا سر

به ساطوری بسپار

که بر کُنده قصابان فرود می آید

این ؛

 حکم ِ حاکمان است

درتلاء لوی عمامه ها

                        و عبا ها

                               وآیات الهی ! 

 

آنکه می گوید  : آری

میدان بازی را باخته است

پیش از آنکه بمیرد  ،

به قاتلان

دخیل می بندد

در سرزمین زندانی !

 

*               

و آنکه می گوید : نه

از میدان بازی

سنگری می سازد

بود و نبود خود را ،

تا زمین زیبا شود

عنوان شعر : برتولت برشت

216/ 6 / 6

پاریس