سوال؟

در چشم هایت

هزاران سوال

می بینم

هم چون شاگردی

در حضور استاد

ناتوان

چشم هایت

هزاران تونل را

می گشاید

و من

در میان انها

سرگردان

نمی دانم 

کدامین راه را

انتخاب کنم

تا برسم

به پاسخ سوال هایت

پای هایم

با من همراهی

نمی کنند 

ولی مغزم

با تمام توان

تحزیه وتحلیل می کند

راه ها را

تا پیدا کنم

پاسخی

قانع کننده

برای سوال هایت؟ 

 اکبر یگانه 2016.08.23