پیام کنگره 21 سازمان راه کارگر به رفیق عزیزمان  رضا غفاری

 

شرکت کنندگان در کنگره 21 سازمان راه کارگر ، سلامها و درودهای رفیقانه خودرا تقدیمتان میکنند. کنگره سازمان فداکاریهای رفیق رضای عزیزمان در چندین دهه  مبارزه برای آزادی وبرابری وسوسیالیسم  در سنگر سازمان راه کارگر، و فداکاریها وپشتیبانی وعشق بیدریغ فیروزه عزیزمان از دکتر جان را قدرمیدارد و سپاسگذار این فداکاریها و همبستگیهاست. بی شک این همه فداکاری و تلاش ومقاومت قهرمانانه، این همه رنج ودرد وزندان وتبعید  در تاریخ مبارزه مردمان برای رهایی فراموش نخواهد شد.

سازمان ما به وجود شما رفقای عزیز ونجیب وفداکار افتخار میکند. ما شرکت کنندگان در کنگره 21 سازمان،فرصت را غنمیت میشماریم وبار دیگربه شما فیروزه عزیزمان وفرزندان فداکارتان زهره وامیر برای مراقبت ویاری به رضای گرامیمان –که سالهاست بیماریهای ناشی از سالها شکنجه وزندان را تحمل میکند-درود میفرستیم وقدردان فداکاریهایتان هستیم.

امید که شاهد بهبود رفیق رضا وکاهش رنجهای او باشیم!

با گرمترین درودها وشادمانه ترین آرزوها

شرکت کنندگان در کنگره 21 سازمان راه کارگر

اوت 2016