برگزاری کنگره بیست و یکم  سازمان راه کارگر

 

 

 

 کنگره بیست ویکم سازمان راه کارگر با یک دقیقه سکوت بیاد همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم  در مرداد 1395  با شرکت اعضا ی سازمان و رفقای مهمان کنگره آغاز شد. امسال نیز بنا به تصمیم کنگره قبل بررسی گزارش نهاد ها و مباحث تشکیلاتی از جمله انتخاب دو نهاد کمیته مرکزی و کمیسیون نظارت و بررسی شکایات در مجامع عمومی سازمانی پیش از کنگره به انجام رسید تا در زمان کنگره با فرصت و تمرکز بیشتری به مسائل و مباحث نظری پرداخته شود.

دستور کار مصوب کنگره امسال عبارت بودند از بحث و بررسی اسناد پیشنهادی به کنگره:1-  گزارش سیاسی 2- مشخصه های شرایط کنونی جنبش کارگری، 3- قطعنامه های مربوط به مسئله ملی ، فدرالیسم ، ارزیابی از بحران خاورمیانه  و بحران زیست محیطی.

در روز پایانی کنگره 21 پیامی به عنوان قدردانی و همراهی و همبستگی با رفیق رضا غفاری از اعضای قدیمی سازمانمان صادر گردید .

کنگره 21 سازمان با پخش سرود انترناسیونال با موفقیت به کار خود پایان داد.

 

 

اسناد سیاسی مصوب کنگره بیست و یکم سازمان راه کارگر ، همزمان با انتشار این اطلاعیه ، منتشر میگردند. امید که این اسناد و مباحث بتواند به بحثهای گسترده و سراسری فعالان چپ و کارگری برای یافتن راههای مشترک و اقدامات مشترک در جهت متحد کردن جنبش کارگری وچپ ایران  یاری رساند.

 

                                کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

 

                                 شهریور 1395 – اوت 2016