پیام همدردی سازمان راه کارگر

پروین صدیقی از میان ما رفت !

 

با اندوه فراوان متاسفیم که به خانواده بزرگ جنبش چپ و زندانیان سیاسی سابق و خانواده عزیز جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم اعلام کنیم که رفیق پروین صدیقی سرانجام بعد از دو سال نبرد جانکاه با بیماری سرطان در سن ۵۷ سالگی جان شیفته اش را از دست داد. پروین صدیقی به همراه همسرش – رفیق جانباخته مقصود فتحی – در سال ۶۲ به جرم فعالیت و عضویت در راه کارگر دستگیر شده و به زیر شدیدترین شکنجه ها کشیده شدند. همسرش در همان سال همزمان با سالروز کوتای ۲۸ مرداد، توسط جانیان جمهوری اسلامی اعام شد. پروین عزیز بعد از رهایی از زندان و نیز در دوران تبعید در خارج از کشور، یک لحظه از آرمان بزرگ آزادی و برابری کوتاه نیامد و به عنوان یک شاهد عینی از افشای جنایات ۳۷ ساله رژیم اسلامی باز نایستاد. مراسم یادبود و وداع با پروین عزیز روز شنبه ۱۵ اکتبر در وین اتریش برگزار گردید.

سازمان ما مرگ زودرس این یار و رفیق قدیمی را به خانواده، خویشان، دوستان بویژه به دختر نازنین او تسلیت میگوید و خود را عمیقا در غم شان شریک میداند.

 

                                          سازمان راه کارگر

 

                                                    16 اکتبر 2016