وجدان های خواب آلوده        تقدیم به انسانهای که از این جنگ جان سالم بدر

باز تانگ ها به حرکت در آمدند

وهواپیما ها به پرواز

تا شهرها و روستاها را

به خاک وخون کشند

با این هدف

که دشمن

در میان شماست

کودکان در مدرسه وکوچه

به دست سیاست مداران جهانی

تکه وپاره می شوند

وبیماران

در بیمارستان های

بدون سقف

بمب باران

تا از درد

هر چه زودتر

راحت شوند

اما وجدان

آدم ها

در سراسر جهان

تکانی نمی خورد

چرا که می کشند

؛دشمن؛ خود ساخته را

در میان مردم.

اکبر یگانه 2016.10.17

چرا مردم جهان خاموشند؟
من وتو
در کوچه تنگ و باریک
با سنگ فرش های خونین
فریاد می زدیم
برای ادم های که
به ظاهر
همگی کر بودند
وحتی
صدای شلیک رگبار
گلوله های دشمن را
نمی شنیدند
من وتو
طی کردیم
با فریاد
کوچه را
ولی هنوز هم
ادم های کر
در ان کوچه
هم چون سنگ های
دو می نو
بر روی هم می افتند
وباز نمی فهمند
که ؛دشمن؛ ساخته شده
در میان شان
خانه کرد.
اکبر یگانه 2016.10.16