آیا سناریوی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در فرانسه تکرار خواهد شد؟

 

با حذف رئیس جمهور سابق فرانسه از لیست کاندیداهای حزب راست میانه، احتمال انتخاب کاندیدای "جبهه ملی فرانسه" در انتخابات آینده ریاست جمهوری بالا و بالاتر می رود. آنچه در آمریکا گذشت، نخست حذف نادرست و غیر متعارف کاندیدای نسل جوان سوسیال دمکرات آمریکا، از مسابقه انتخاباتی بوسیلهء رهبری خود حزب دمکرات بود. این حذف نادرست قدرت بسیج رای ناراضیان سیاست های سی سال گذشته آمریکا را یکجا به صندوق رئیس جمهور آینده آمریکا سرازیر کرد.

 

به باور من همین حادثهء قابل پیش بینی در امریکا، در فرانسه نیز در حال رخ دادن است و نه تنها راست سنتی فرانسه به کاندیدای جبهه ملی رای خواهند داد بلکه توده های ناراضی از سیاست های سانتریستی ِچپ و راست ِدولت های سی و پنج سال گذشتهء فرانسه برای "تغیبر"نیز، به جبهه ملی فرانسه رای خواهند داد.

 

اما آنچه در آمریکا و فرانسه تفاوت کیفی دارد فرهنگ توده ای و موقعیت اجتماعی چپ و راست در این دو کشور است. در آمریکا راست، مسلح، ستیزه جو و مهاجم است و چپ متفرق و سازمان نیافته و غیر متمرکز است. در فرانسه راست دارای فرهنگ چند صد ساله مدارا و لوکس و رفاه بورژوایی در داخل فرانسه است اما راست در پائین جامعه غیر متمرکز و سازمان نیافته است. اما چپ فرانسه در پایین جامعه، نه تنها ناراضی بلکه سازمان یافته، مهاجم و دارای سوابق مبارزاتی چند صد ساله است.

 

از این رو به باور من در صورت پیروزی جبههء ملی در انتخابات آینده فرانسه، درست برخلاف آمریکا، ناگهان شرایط بُروز جنگ طبقاتی در فرانسه فراهم خواهد شد و در کوتاه مدت کل سیستم اقتصادی و اجرایی فرانسه فلج خواهد گردید. این فلج اقتصادی و اجرایی و سقوط ناگهانی ارزش های اجتماعی، کشور فرانسه را تا مرحلهء نفی جمهوری پنجم و درانداختن جمهوری ششم پیش خواهد برد.

جمهوری ششمی که با مشکلات گوناگون فردای یک جنگ داخلی و حتی جدا شدن مناطقی از فرانسه امروز روبرو خواهد گردید. برای جلوگیری از بُروز چنین وضعی ناهنجار و پُرهزینه در آینده فرانسه و انتقال آرام و بی درد از جمهوری پارلمانی پنجم به دموکراسی مستقیم جمهوری ششم، تنها و تنها به ایجاد بلوکی از کلیّت "چپ" فرانسه می توان امید بست. بلوکی که بخاطر فرقه گرائی و خودمحور بینی، از جبههء ضد فاشیستی تا امروز ایجاد نشده است. بلوکی از افراد حقیقی و حقوقی "چپ" که از همان دور نخست انتخابات همگی یک شخصیت "چپ" را بطور دموکراتیک و در یک همه پرسی عمومی انتخاب کنند و به مصاف راست فرانسه در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری بفرستند.

 

این انتخاب بهین می تواند بر خلاف تجربهء انتخابات اخیر آمریکا، از سرازیر شدن رای توده های زحمتکش فرانسه برای "تغییر"، به صندوق راست افراطی جلوگیری کند. به تجربهء من اگر بلوک چپ ضد فاشیستی در فرانسه تشکیل نشود، اگر این بلوک کاندیدای واحد خود برای مقابله با راست و راست میانه را بشکل دموکراتیک و در یک همه پرسی عمومی انتخاب نکند، جهت مقابله با راست افراطی، چپ هرگز به دور دویم انتخابات راه نخواهد یافت و بی تردید در مرحلهء دویم، راست افراطی با مال خود کردن رای راست و توده های ناراضی و خواهان "تغییر" چپ، در فرانسه بقدرت خواهد رسید.

 

جواد قاسم آبادی

یکم آذرماه 1395