آوای شب شکن

 

                           حسن حسام

 

شب ِ دراز به حافظ دلا پیام رسان

که فال باز کند صبح را غزل خوانان

 

چه مرگ زاست شب هول در سیه کاری

جوان کُشست و جهانی زجور او گریان

 

شکنج ِ گیسوی دلدار نیست این شب تار

شب است وُ رهزن فردا و قاتل ِ انسان

 

زلال عاطفه را دشمن است این بیداد

بسیج کن همگان را ، جهان بپاخیزان

 

بزن به اهرمنان تیغ تر ، سکوت مکن

مده مجال به دیوان و آدمی خواران

 

غریق شوکت عشقیم و پرده دار دلیم

شرار و شاعر و شوریده ایم و شب سوزان

 

بزن به طبل ِ سفر ای رفیق راه ِ سحر

که عطر باغ بهاری شود ، جهان خندان

 

        شب یلدا

یکهزار و سیصد ونودو پنج

پاریس