خوان ِ یغما 

 

          شعری از   حسن حسام

 

در مصلای مصفای ِ این دیار

                                  به اخلاصی  ریایی

چار زانو نشستی

                 روزه شکستی

                               همکاسه با غرابان .

خوردی

         خوردی

                 خوردی


بسیارو بی شمارو به خروار

دل ِ عاشق  

        جگر ِ سوخته

                        نان ِ خلایق

و چشم ِ  دانایی

 

*

 سرانجام

عمامه بر تابوت نشاندی

وشادی امام زمانت را

نماز وحشت خواندی

با کوله باری از نفرت ِ تاریخ

ودشنام زندگان

 

بیستم دی ماه هزارو سیصدو نود پنج