هشتم مارس روز برابری انسانهاست!

هشتم مارس روز مبارزه علیه آپارتاید جنسی است. روز برابری انسانهاست. روز افتخار و به رسمیت شناختن برابری زن و مرد است. روز مبارزه و یک صدا بودن علیه تبعیض و نابرابری و تحقیر نیمی از جمعیت دنیاست. هشتم مارس روز برخواستن علیه ستم مذهبی و مردسالاری است.

جامعه جهانی و مبارزه زنان راه طولانی و پر مشقتی را سپری کرده است تا به این روز رسیده است. روز هشت مارس به آسانی بدست نیامده و مردسالاران و مرتجعین و سرمایه داران هم آن را به زنان اهدا نکرده اند. بی شک در این روز سکته هم خواهند کرد. روز هشت مارس به همت و فداکاری و تلاش سخت و طاقت فرسای خود زنان بدست آمده است. در نتیجه روشنگری  بی وقفه برابری طلبان و سوسیالیستها و کمونیستها به ثمر رسیده است.

در گرامیداشت روز جهانی زن بیایید یادی از زنان جانباخته که در خاورانهای بی نام و نشان سراسر ایران آرمیده اند کنیم و بهشان درود بفرستیم. آنها از ما بودند و پاره ای از ما بودند در فکر و راه و روش. به دختران ۱۰-۱۱ ساله تا زنان هفتاد ساله که اعدام شدند، به زنان بارداری که شکنجه شدند و به چوبه دار سپرده شدند، به آنان که در تابوت خوابیدند و یا به قپان بسته شدند، به مادران داغدار که هنوز بعد از ۳۸ سال عمر ننگین رژیم فقها خاورانها را گلباران و یاد جانباختگان را زنده نگه داشتند، درود بفرستیم و در مقابلشان سر فرود آوریم.

هشت مارس روز زنان کارتن خواب و گور خواب است. هشتم مارس روز زنانی که در کوره پزخانه ها کار می کنند، روز زنان شالیزار، روز زنان پرستار و معلم و مادران شب و روز نخوابیده، روز قحطی زدگان سودان و سومالی می باشد.

زنان و مردان کارگر و زحمتکش و آزاده و انقلابی و مبارز بیایید با هم و برای هم باشیم. تفرقه را به اتحاد و نا هماهنگی و ناهمخوانی را به هماهنگی و همخوانی تبدیل کنیم. یکبار و برای همیشه سیستم استثمار و بهره وری و ظلم و زور را از بین ببریم. بدون شک اتحاد، روشنگری و فعالیت آگاهانه و با هدف روشن که دنبال چی هستیم برابری زن و مرد را مسجل کنیم. پاینده باد روز جهانی زن.

بهمن یوسفی ۱۲ اسفند ۱۳۹۵