اجتماعی و کارگری شمال خوزستان درباره انتخابات بیانیه جمعی از فعالین

 

هموطنان گرامی:

دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی در حالی برگزار می شود که در رژیم آخوندی مردم هیچگاه امکان انتخابات آزادی را پیدا نکرده اند وانتخابات در ایران در حد شکلی آن باقی مانده است ومتاسفانه بخشهای پرشماری از آزادی خواهان استبداد پذیر.. درون حکومتی این عرف تحمیل شده از سوی دیکتاتوری را همواره پذیرفته اند و روشن است که شرکت جستن فعالانه وتبلیغ کردن به منظور داغ شدن انتخابات، مشروعیت بخشیدن به نظام نامشروع ولایت مطلقه ،فقیه می باشد.

براین اساس ما بر خلاف نظریه ای که سالهاست منتظر استحاله رژیم ولایت فقیه است و از انتخاباتی به انتخابات دیگر، با انتخاب ( آخوندساخته) میان بد و بدتر، امیدوار است که شرایط کشور با سرعقل آمدن مرتجعان حاکم تغییر نماید اعلام میداریم که این امید واهی که از دل حکومتی عمیقا ضد مردمی و واپسگرا جایگزینی پیدا شود یک توطئه ارتجایی و استعماری می باشد و لذا ما در این انتخابات نمایشی ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت به هیچ عنوان شرکت نمی کنیم و آن را به رسمیت نمی شناسیم و معتقدیم که تنها با مبارزه گسترده مردمی و تنها از طریق یک جنبش مردمی و مقاومت ایران می توان راه تحولات بنیادین پایدار و دموکراتیک را در میهنما ن ایران را باز نمود .

 

بیانیه جمعی از فعالین اجتماعی و کارگری شمال خوزستان.