پیام همدردی سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشت دکتر امیر حسن پور

 

جنبش کمونیستی ایران یکی از همرزمان دیرین خود را از دست داد!

 

سرانجام بعد از مدتها جدال با بیماری سرطان، روز شنبه ۲۴ ژوئن ۲۰۱۷ رفیق امیر حسن پور در تورنتوی کانادا در سن ۷۴ سالگی درگذشت. او فرزند خلق ستمدیده کرد بود و با رویکردی سوسیالیستی و مبتنی بر مبارزه انقلابی سعی در تقویت مقاومت استوار خلق کرد داشت. او یکی از سازمان دهندگان راهپیمایی تاریخی مردم سنندج به طرف مریوان بود که در محاصره قوای سرکوبگر رژیم اسلامی گرفتار شده بودند. در دوران تبعید در کانادا نیز به عنوان زبان شناس، پژوهشگر و استاد دانشگاه به کار پرداخت و همزمان یک لحظه از حضور در مبارزات آزادیخواهانه و فعالیت انقلابی در جنبش کمونیستی غافل نشد.

با مرگ دکتر امیر حسن پور، چپ انقلابی ایران یکی از یاران ثابت قدم خود را از دست داده است. ما چهره مهربان و دوست داشتنی او را هیچوقت از یاد نخواهیم برد.

سازمان راه کارگر از صمیم قلب همدردی عمیق خود را به خویشان، دوستان و همرزمان رفیق امیر بویژه همسر عزیز او – دکتر شهرزاد مجاب – اعلام می نماید و برایشان شکیبایی آرزو میکند.  

 

                                  کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

                                                   ۷ تیر ماه ۱۳۹۶