کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق کارگر راه اندازی شد. از طریق لینک زیر می توانید به آن بپیوندید.

 

https://t.me/kanoonmodafean

 

 

 

 http://www.kanoonm.com/2809

 

کانون مدافعان حقوق کارگر

 

فرازهایی از جنبش کارگری ایران

 

طرح كارگران كارخانه جنرال موتورز ايران براي تشكيل شوراها در كارخانه

تابستان 1358

 

رفقاي كارگر، همانطور كه مي دانيد ما براي انتخاب نمايندگان واقعي خود در اينجا جمع شديم.

مبارزات قهرمانانه خلق ايران عليه رژيم سلطنتي شاه خائن و اربابان آمريكاييش و شركت فعال و همه جانبه طبقات مختلف مردم در اين مبارزه كه با خون هزاران نفر از هموطنان مبارز ما آبياري شد، باعث گشت كه رژيم ارتجاعي ايران و اربابان آمريكاييش دست به عقب نشيني بزند. مردم مبارز ما با مبارزات خونين و خستگي ناپذير خود اولين پيروزي خود را با فرار شاه خائن به دست آوردند.

مردم مبارز ما و طبق كارگر در اولين قدم بسياري از سازمان‌هاي ضد خلقي و ضد كارگري را كه در خدمت رژيم شاه خائن و سرمايه داران وابسته به امپرياليسم بود، در هم كوبيد از جمله اين سازمان‌ها، سازمان ضد كارگري سازمان كارگران بود. سرمايه داران ضالو صفت به كمك دولت حامي خود از انتخاب نمايندگان واقعي كارگران جلوگيري مي كردند و عوامل دست نشانده و نوكر صفت خود را به عنوان نماينده كارگر و سنديكاي كارگري جا مي زندند. نمايندگان سنديكاي كارخانه ما هم كه اشخاص مثل رضواني، كريم خاني و سيامك بودند، نمايندگان واقعي ما نبودند. بلكه نمايندگان اخوان و اربابان آمريكاييش بودند. كار اين نمايندگان دروغين سنديكا چيزي جز تامين منافع كارفرما و فريب دادن ما كارگران نبود. به همين دليل ما هيچ گاه آنها را نماينده خود نمي دانستيم.

در شرايط كنوني به علت مبارزات قهرمانانه خلق ايران از جمله طبق كارگر از قدرت سرمايه داران و دولت پشتيبان آنها احتياج به تشكيلات و سازمان‌هاي كارگري دارند.

به همين دليل ما آنجا جمع شديم تا اولين قدم را در راه به وجود آوردن تشكيلات كارگري برداريم. ما اينجا جمع شده ايم تا شوراي كارگران كارخانه خودمان را انتخاب كنيم. اين شورا نماينده واقعي خواهد بود. وظايف شوراي كارگران جنرال موتورز، عبارت است از:

1 دفاع از خواسته‌ها و منافع كارگران در مقابل كارفرما اين شورا به نمايندگي از طرف كارگران بايستي خواسته‌ها و تصميمات كارگران را به كارفرما بگويد و در جهت به دست آوردن اين خواسته ما اقدام كند.

2 جلوگيري از اخراج و بي كار كردن كارگران.

3 جلوگيري از تعطيل كارخانه بدون پرداخت حقوق كارگران.

به وجود آوردن و اداره صندوق اعتصاب كارگري.

تجربه به ما آموخته است كه در مبارزات خود با كارفرما براي به دست آوردن حقوق خود كه بيشتر مواقع به شكل اعتصاب است، ما احتياج به صندوق اعتصاب داريم. اين را نه تنها ما تجربه كرديم بلكه كارگران ساير كارخانه‌ها نيز به همين نتيجه رسيده اند. يكي از دلايل مقاومت قهرمانانه كارگران نفت در برابر مزدوران رژيم داشتن همين صندوق اعتصاب است. يكي از دلايل شكست ما در اعتصابات قبلي نداشتن صندوق اعتصاب بود.

اين صندوق به اين شكل به وجود مي آيد كه هر كارگر ماهيانه مبلغي مثلا 5 تومان از حقوق خود را به اين صندوق مي دهد. در مواقعي كه ما براي رسيدن به حقوق خود اعتصاب مي كنيم و كارفرما براي به زانو درآوردن ما از پرداخت حقوق خودداري مي كند، ما براي گذراندن زندگي خود و خانواده مان از پولي كه در اين صندوق جمع شده استفاده مي كنيم تا بتوانيم اعتصاب را تا پيروزي ادامه دهيم.

5 اداره شركت تعاوني كارخانه، براي جلوگيري از هرگونه دزدي و سوء استفاده در شركت تعاوني و در اختيار گذراندن محصولات مصرفي مورد نياز كارگران و كارمندان و ارزانترين قيمت، ‌اداره شركت تعاوني بايستي در دست شوراي كارگران.

 6 رسيدگي به وضع بيمه و بهداشت كارگران و محيط كار.

7 نظارت بر آشپزخانه.

8 همكاري و تماس گرفتن با شوراي كارگران كارخانه‌هاي ديگر و كوشش براي درست كردن يك تشكيلات سراسري كارگران ايران براي دفاع از منافع طبقه كارگر ايران.

9 تدارك برگزاري و سازمان دادن كارگران براي شركت در جشن‌هاي كارگر ملي و مذهبي.

10 هماهنگ كردن مبارزات سياسي اجتماعي كارگران جنرال موتورز با كارگران كارخانه‌هاي ديگر.

11 هماهنگ كردن مبارزات سياسي و اجتماعي كارگران جنرال موتورز با مبارزات طبقات ديگر مردم.

12 ايجاد كتابخانه براي كارگران: يكي از دلايل عقب افتادن كارگران، نداشتن آگاهي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است. ما بايستي به هر وسيله كه شده آگاهي سياسي خود را بالا بريم تا بهتر بتوانيم منافع واقعي مان را درك كنيم و بفهميم چه چيزي به نفع كارگر عمل مي كند. يكي از راه‌هاي بالا بردن آگاهي، كتاب خواندن است. به همين دليل ما بايستي كتابخانه داشته باشيم.

ما تا اينجا وظايف شوراي كارگران را گفتيم. حالا بينيم اين شورا چگونه انتخاب مي شود و رابطه آن با كارگران چگونه بايد باشد.

1 نمايندگان اين شورا بايستي از ميان كارگران انتخاب شوند. يعني ما نبايد از سرپرست‌ها، فورمن‌ها، جنرال فورمن‌ها، مهندسين، كارمندان، و بازرسان نماينده انتخاب كنيم.

2 همانطور كه اين نمايندگان را ما انتخاب مي كنيم. در هر زماني كه تشخيص داديم يك يا چند نفر از اين نمايندگان منافع كارگر را فداي منافع سرمايه دار مي كنند، مي توانيم آن نماينده را بركنار و به جاي آن كارگر ديگري را انتخاب كنيم.

3 اين شورا بايستي هر 15 روز يك بار جلسه اي در نهارخوري تشكيل بدهد و تمام كارگران بايد در آن شركت كنند. خواست‌ها و مشكلاتمان را در اين جلسات بررسي كرده و مورد بحث قرار مي دهيم و تصميمات با راي كارگران گرفته مي شود.

4 بدون مشورت با تمام كارگران اين شورا حق ندارد سرخود تصميمي بگيرد. تمام تصميمات و اقدامات كارگران بايستي در جلسه عمومي كه تمامي كارگران شركت دارند، گرفته شود.

5 حقوق و مزاياي نمايندگان شوراي كارگران جنرال موتورز را ما كارگران مي دهيم.

كسي كه بخواهد از منافع كارگر دفاع كند، نبايستي از سرمايه دار حقوق بگيرد. اين نمايندگان براي كارگران كار مي كنندو به همين دليل ما بايستي از نظز مالي اين نمايندگان و خانواده آنها را تامين كنيم. يعني هر چند نفر كه انتخاب كرديم حقوق آنها را جمع مي كنيم و حساب مي كنيم سهم هر كارگر چقدر مي شود.

6 تعداد نمايندگان از 7 نفر كمتر و از 11 نفر بيشتر نباشد.

7 نمايندگان انتخاب شده بايستي هميشه در كارخانه حضور داشته باشند، مگر وقتي كه براي كارهاي مربوط به كارگران مجبور باشند. از كارخانه خارج شوند.

8 نمايندگان بايستي يك اتاق مخصوص به خود داشته باشند كه كارگران هر وقت با آنها كار داشتند بتوانند به آنجا بروند. همچنين نمايندگان بايستي به طور مرتب در كارگاه‌ها و سالن‌ها باشند تا اگر كارگري كاري داشت با او صحبت كند.

9 نمايندگان شوراي كارگران بايستي از قبول و دريافت هرگونه پول، هديه، مزايا، سودويژه پاداش، عيدي و غيره از كارفرما خودداري كنند. حقوق و مزاياي نمايندگان را كارگران تامين مي كنند.

10 تمام كارگران كارخانه تا وقتي كه اين شورا خواسته‌ها و منافع كارگر دنبال و اجرا كنند بايد به طور متحد و يكپارچه از اين نمايندگان و اقدامات حمايت و پشتيباني كنند.

 

منبع

پيغام امروز دوشنبه 15 مرداد 1358