زمان

می روی

هم چون نسیم

از میان سبزه ها آرام

با خود

می بری بوی نمناک

سبزه را

تا آن سوی کوه ها

می روی

هم چون جویبار

از میان دره ها

تا رسی به دریا

می روی

هم چون کبوترسپید صلح

از شهری به شهری

از کشوری به کشوری

تا پایان دهی

جنگ وخون ریزی را

می روی

هم چون رویا

در خواب عمیق

با معشوقه ات

به هر سو

با عشق نگاه می کنی

آسمان را

که غرق ستاره است

می روی

با قایقی به بزرگی قلب ت

تا انتهای اقیانوس عشق همیشگی ت

می روی

هم چون کودکی

تا اخرین روز زندگی ت

که برف پیری بر سرت نشسته

وتو خوشحال

که زندگی کردی

تمام عمرت را

با هدف 

اینک نگاه می کنی

ساعت شنی زمان را

که به ارامی فرو می ریزد

شن ها را

وتو

با خوشحالی

از فرمی به فرم دیگری

بدل می شوی 

وادامه می دهی

زندگی را 

در زمان دیگری.

اکبر یگانه 2017.07.28