به یاد کشته شدگان کابل

 

تاریکی ذهن ها                                 
در پشت دیوار جهل
که جدا می کند خورشید را
نشسته کوهی
به بلندای
البرز
که سراسر وجودش را
شیارهای
از تازیانه های
مذاهب
نقش بسته است
وچون
جوی بارهای روان بهاری
جاریست
از خون آنها
من
با حوله ای
به سپیدی
برف های البرز
پاک می کنم
آنها را
و می شوئیم
با اب چشمه های روان
اما
تو می بینی
آسمان هم چون
حوله ای من
هنوز
به رنگ خون
نشسته است.
اکبر یگانه 2017.07.25

Formularbeginn

Formularende

Formularbeginn