گزارش برگزاری کنگره ۲۲ سازمان راه کارگر

 

در مرداد ماه ۱۳۹۶(اوت 2017) کنگره بیست ودوم سازمان راه کارگر برگزار شد. این کنگره، بیاد رفیق پرویز برادران، که در فاصله دو کنگره درگذشته بود، و با یاد و خاطره همه جانباختگان راه آزادی و برابری و سوسیالیسم، با یک دقیقه سکوت آغاز شد. در این کنگره که با شرکت اعضای سازمان و رفقای مهمان برگزار گردید، بعد از انتخاب هیات گرداننده کنگره، نشست وارد دستور جلسه شد. در ابتدا در راستای بررسی عملکرد ارگانها و نهادهای تشکیلات، بیلان روابط عمومی سازمان مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت و عملکرد عمومی این نهاد مورد تائید قرار گرفت. در رابطه با سایت سازمان نیز پیشنهاداتی برای بهتر شدن عملکرد آن ارائه گردید.

 سپس کنگره، بر روی سند پیشنهادی کمیسیون اصلاح برنامه سازمان، متمرکز شد. در این رابطه کنگره بیست و دوم سازمان، لزوم تغییرات و روزآمد شدن برنامه را تائید کرد و ضمن قدردانی از ابتکار و تلاشهای کمیسیون اصلاح برنامه، خواهان آن شد که اولا بخاطر پیچیدگی ها و تغییرات بزرگی که در سه دهه گذشته بوقوع پیوسته و لزوم به روز کردن برنامه، ثانیا بخاطر سازمان دادن مشارکت همه جانیه اعضای سازمان و فعالان چپ و کارگری و کمونیست در بحثهای مربوط به تدوین برنامه و سازمان دادنِ گفتمان سوسیالیستی، ستونی برای بحث آزاد و علنی و گسترده در سایت سازمان ایجاد شود. سایت سازمان در همراهی با کمیسیون اصلاح برنامه ، تلاش کند در این  زمینه همکاری فعالان چپ و کارگری را جلب نماید.

کنگره بیست و دوم همجنین درباره رفراندم استقلال کردستان عراق، بحث مفصلی داشت و قطعنامه ای صادر کرد. در این قطعنامه آمده است:

" مبارزه مردم کردستان در هر چهار بخشِ ایران و ترکیه و سوریه و عراق برای حق تعیین سرنوشت و خودحکومتی ، مبارزه ایست عادلانه ، تاریخی و طولانی. این مبارزه در صدسال گذشته هرگز فروننشسته است. این حق هر بخش از مردم کردستان است که سرنوشت خود را بدست خویش تعیین کنند.

اما با توجه به خطر گسترش جنگهای فرقه ای - مذهبی در منطقه، نقش ویرانگر جنگ در مبارزه طبقاتی و رودرویی های ناخواسته کارگران، ملیتها و ایجاد خلل در همبستکی خلقها، نقش مداخله گرایانه امپریالیسم و صهیونیسم و ارتجاع منطقه و نیز نقش بنیادگرایی مذهبی، تجزیه عراق را همچون دیگر کشورهای منطقه بسود کارگران و زحمتکشان نمیدانیم. از اینرو ، اتحاد کارگران و زحمتکشان، نیروهای ترقیخواه و سکولار عراق را مبنای مبارزه همزمان علیه ارتجاع اسلامی در اشکال مختلف سنی – شیعه آن و هرگونه استبداد مذهبی – فرقه ای- نظامی آن  وعلیه اشغال و توسعه طلبی امپریالیستی میدانیم.

اما در صورت اعلام استقلال کردستان عراق و پیروزی رفراندم در یک انتخابات آزاد وعادلانه و دمکراتیک، از حق تعیین سرنوشت مردم کردستان عراق دفاع میکنیم و در کنار مردم کردستان عراق هستیم. و ما در مقابل هرگونه تهاجم احتمالی به آنان – از هر سو که باشد می ایستیم و آنرا محکوم میکنیم. طبعا بر این باوریم که بدون مشارکت فعال همه گروههای سیاسی و نهادهای مردمی، بدون لغو همه محدودیتها و موانع دخالت دمکراتیک مردمان نمیتوان از یک همه پرسی و انتخاب آزاد و دمکراتیک صحبت کرد.   

ما براین باوریم که مبارزه با ارتجاع داخلی، قدرتهای ارتجاعی منطقه و امپریالیسم، مبارزه ایست  برای عراقی آزاد و سکولار و عدالت خواه ، که موفقیت این مبارزه  تنها از طریق اتحاد کارگران و زحمتکشان آن کشور ممکن است. نیروهای آزادیخواه و چپ و سکولار باید علیه هرگونه جنگ طلبی فرقه ای- مذهبی و دخالت قدرتهای منطقه ای و جهانی،علیه جنگ و استبداد ، برای آزادی و برابری و حفظ حرمت انسانی مردمان، حفظ حقوق بشر و دفاع از محیط زیست  جبهه متحد خود را سازمان دهند. روشن است که رژیمهای ارتجاعی منطقه خصوصا رژیم ترکیه و رژیم اسلامی ایران و رژیمهای سعودی و اسرائیل در تلاش خواهند بود در مقابل هر جنبش آزادیبخش و دمکراتیک و ترقیخواهانه ای با کارت های خود بازی کنند. نیروی چپ و آزادیخواه کردستان و مردمان خاورمیانه باید هوشیاری فراوانی در مقابل این سیاستها و عوامل آنها داشته باشند. چرا که نیروهای مرتجعی چون بارزانی و دولت اقلیم که سابقه تاریکی در معامله و زد و بند با قدرتهای منطقه ای و جهانی دارند میتوانند در این زمانه نقشی بسیار مخرب علیه روند ترقیخواهانه و آزادیبخش مردم بازی کنند."

در بخشی دیگر از دستور جلسه کنگره سازمان، پیرامون اوضاع سیاسی حساس ایران و منطقه و بدیلهای پیش رو، رفقا فعالانه به بحث و تبادل نظر پرداختد. کنگره بر این باور بود که در راستای تصمیمات و گزارش سیاسی کنگره های ۲۰ و ۲۱ و نوشته های انتشار یافته در این باره در ستون مباحثات تدارکاتی کنگره ۲۲ در سایت سازمان، سندی ارائه شود. در این سند سیاسی که بر پایه نقد دو بدیل و آلترناتیو: ۱- بدیل استحاله طلبان و اصلاح طلبان و نیروهای حفظ نظام اسلامی و ۲- آلترناتیو تغییر رژیم از بالا که در اشکال رام کردن رژیم از طریق تحریمها و فشارهای بین المللی و یا دخالت نیروی خارجی و قدرتهای بزرگ بین المللی و منطقه ای برای ساقط کردن آن استوار است، ما باید بر آلترناتیو انقلاب اجتماعی کارگران و زحمتکشان بار دیگر تاکید نمائیم. آلترناتیو، بدیل و راه سومی که برای حق تعیین سرنوشت مردم بدست خودشان، دفاع از مبارزه روزمره و خواستهای بی واسطه کارگران و زحمتکشان، برای تقویت جنبشهای اجتماعی و مردمی و نهادها و تشکلهای مستقل و سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی سرمایه داری ایرانس، مبارزه میکند و میخواهد برای حاکمیت  اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم برزمد و صدای بی صدایان باشد. 

برای تدقیق نهایی این سند سیاسی، کمیسیونی در کنگره تشکیل شد. متن این سند بزودی انتشار خواهد یافت.

 بیست و دومین کنگره سازمان، با قدردانی از زحمات رفقای ستاد تدارکاتی کنگره برای برگزاری موفقیت آمیز آن و با اجرای سرود انترناسیونال به کار خود خاتمه داد.

 

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

    مرداد ۱۳۹۶ – اوت 2017

www.rahekaregar.com