اطلاعیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

در برابر شقاوت رژیم اسلامی به ایستیم و از مقاومت زندانیان سیاسی و عقیده تی ایران حمایت کنیم!

 

با به پایان رسیدن نمایش انتخاباتی و وعده های سرخرمن برای کشاندن بخشهایی از مردم به پای این مضحکه، بار دیگر کل حاکمیت جمهوری اسلامی نشان میدهد که آنچه در این رژیم قابل تعدیل و استحاله نیست همانا مقابله با همه کسانی است که از آزادی اندیشه و بیان حمایت میکنند و برای برابری و عدالت میرزمند. این رژیم از یکطرف برای مهار جنبش کارگری مجددا شماری از کارگران مبارز معدن طلای آق دره در حومه میاندوآب و نیز شاپور احسانی راد از فعالین اتحادیه آزاد کارگران در تهران و ساوه را به مجازات بربرمنشانه شلاق محکوم میکند و از سویی دیگر با افزایش فشار بر سخنگوی زندانی کانون صنفی معلمان ایران – اسماعیل عبدی – دو فعال شناخته شده جنبش مستقل کارگری ایران یعنی علی نجاتی ( عضو هیات رئیسه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در خوزستان و رضا شهابی عضو هیات رئیسه سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه) را مجددا به زندان فرا میخواند.

در همین حال منابع حقوق بشری گزارش میدهند که تنها در طول یکماه اخیر حداقل صد مورد اعدام در زندانهای ایران صورت گرفته است که چند نفر از انها زندانیان سیاسی یا عقیده تی متعلق به ملیتهای تحت ستم کرد و عرب بوده اند. در یک مورد نیز جوانی را اعدام کرده اند که در هنگام وقوع جرم کودک محسوب می شده است. برای محمد علی طاهری زندانی عقیده تی و موسس مکتب "عرفانِ حلقه" نیز مجددا حکم اعدام صادر شده است. یکی از اتهامات او این است که نوعی اسلام عرفانی بدون آخوند را تبلیغ میکند. فشار بر سایر اقلیتهای مذهبی نظیر: بهائیان، نوکیشان مسیحی، صوفیان و اهل سنت نیز افزایش یافته است. این فشارها حتی دست از سر موسوی و کروبی و رهنورد نیز بر نمیدارد که علیرغم التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی و تداوم حکومت دینی و نقش پر رنگ شان در سه دهه اول حاکمیت رژیم ولایت فقیه، بی هیچ محاکمه ای به صرف اعتراض به تقلبات انتخاباتی خرداد ۸۸ بیش از شش سال است که در حبس خانگی بسر میبرند و مامورین امنیتی حتی در داخل اتاقها نیز دست از کنترل آنها برنمیدارند. مهدی خزعلی نیز که برای چندمین بار در حبس بسر میبرد در اعتراض به فشارهای زندانبانان، دست به اعتصاب غذا زده و به دلیل وخامت حالش به بیمارستان منتقل شده است. ضمن اینکه فعال کارگری رضا شهابی نیز بیش از بیست روز است که در اعتصاب غذا بسر میبرد . اما بزرگترین اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و عقیده تی، هم اکنون در زندانِ گوهردشت ( رجایی شهر کرج ) در جریان است. رژیم در یک شبیخون بیش از۵۰ زندانی را بی انکه به انها فرصت دهد وسایل خود را جمع کنند به یک بند فوق امنیتی منتقل کرده که حتی در سرویس های بهداشتی و دستشویی های آن نیز دوربین و دستگاه شنود وصل کرده اند. قطع تماسهای تلفنی و کاهش شدید هواخوری و ملاقات با خانواده از دیگر اقدامات زندانبانانِ این زندانِ مخوف محسوب می شود، به همین خاطر بخش قابل توجهی از زندانیان مذکور بیش از سه هفته است که دست به اعتصاب غذا زده اند. در برخی دیگر از زندانهای ایران بویژه در استانهای خوزستان، کردستان و آذربایجان غربی شاهد تشدید فشار بر زندانیان سیاسی و عقیده تی هستیم . در تهران آرش صادقی و آتنا دائمی دو فعال مدنی زندانی تحت شدیدترین فشارها قرار دارند و نیز دو فعال مدنی دیگر یعنی محمود معصومی و الهام رسولی به صرف شرکت در یک تجمع حمایت از زندانیان سیاسی در تهران، مجموعا به سیزده سال زندان محکوم شده اند.

در مقابلِ این موج اعدام و شکنجه و فشار و بگیر و ببند، نه تنها زندانیان سیاسی و عقیده تی ایران مقاومت جانانه ای از خود نشان داده اند بلکه با مایه گذاشتن از جان خود یعنی اعتصاب غذا سعی میکنند توجه افکار عمومی داخل و خارج از کشور را به فجایع اخیر جلب کنند. در واکنش به این اقداماتِ رژیم، سندیکای کارگران شرکت واحد تهران طوماری با امضای دویست فعال کارگری و اجتماعی منتشر کرده است و پنج سندیکای کارگران فرانسه در حمایت از رضا شهابی یک اعلامیه اعتراضی منتشر کرده اند و ایرانیان تبعیدی نیز در برخی کشورها ، آکسیونهایی را سازمان داده و یا در صدد تدارک آن هستند.

ما ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه اخیر رژیم اسلامی ایران در قبال فعالین جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی خواستارِ آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و عقیده تی و لغو فوری کلیه احکام شلاق و اعدام هستیم و مصرانه از انسانهای آزاده در داخل و خارج از کشور میخواهیم که با حمایت از مطالبات زندانیان ایران، نگذارند صدای حق خواهی آنها خاموش شود و جانِ این عزیزان در حرکتهای مرگبار و زنجیره ای اعتصاب غذا به خطر افتد.

 

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

۷ شهریور ۱۳۹۶