عبداالله بن عامر زمان (1)                  تقدیم  به خانواده های جانباخته گان

 

دیدم من

که چگونه شقایق ها را

همراه یاس وسوسن وسمبل

در خیابان های شهرها ایران

پرپر کردند

دیدم من ارغوان را

با خنجره عربی

در میانه کوچه ها

سر بریدن

در سال 60

دیدم من

بفرمان عبداالله بن عامر زمان

چگونه سنگ فرشهای شهر

از خون ازادی خواهان

رنگین شد

آری دیدم من  

در سال 67

جنگل سروها را

همراه صنوبرها و شمشادها

در اوین های

سراسر ایران

به دار اویختن

دیدم من

دستانِ  آلوده به خون

عبداالله بن عامر زمان را

که برای بقایش

در سرتاسر ایران

خاوران های پنهانی را

گسترد

دیدم من

تلی از دمپائی های را

در هر زندان

که دیگر صاحبی نداشتن

دیدم من

که همراهی می کنند

ماشین های ابپاش

ومی شورند خونابه های که

میریخت  

درآن  نیمه های شب

از ماشینهای حمل گوشت

تا پاک کنند

اثار جرم را

هم زمان

دیدم من

دیدم من   دیدم من............                          

اکبر یگانه 2017.08.31

 

 (1)  عبداالله بن عامر در سال هاي 28 و 30هجري تازيان دو دفعه مجبور شدند استخر را فتح كنند. در دفعه دوم مقاوت مردم چندان بارشادت و گستاخي مقرون بود كه فاتح عرب را از خشم و كينه ديوانه كرد. نوشته اند كه چون عبداالله بن عامر فاتح مزبور از پيمان شكستن مردم استخر آگاه شد و دانست كه مردم بر ضدعربان به شورش برخاسته اند و عامل وي را كشته اند « سوگند خورد كه چندان بكشد از مردم استخر كه خون براند. به استخر آمد و به جنگ بستد . . . و خون همگان مباح گردانيد و چندان كه مي كشتند خـون نمي رفت تا آب گـرم بر خـون مي ريختند. پس برفت و عـدد كشتـگان كه مقاومت هاي مردم دلاور ايران با چنين  نامبردار بودند.   چهل هزار كشته بود)، بيرون از مجهولان»قساوت و جنايتي درهم شكسته مي شد اما اين سخت كشي ها هرگز نمي توانست اراده و روح آن عدة معدودي را كه در راه دفاع از يار و ديار خويش خون و عمر و زندگي خود را نثار مي كردند.( از کتاب دو قرن سکوت)