اطلاعيه هسته اقلیت  :

از اعتصاب زندانيان سياسى و كارگران زنداني حمايت كنيم

 

تعداد زيادى از زندانيان سياسى در ايران بخاطر اتهام هاى قلابى و شرايط سختى كه جمهورى اسلامى به زندانيان تحميل كرده ، دست به اعتصاب غذا زده اند. جرم آنها مبارزه و اعتراض بر عليه نابرابرى هاى طبقاتى،،سركوب و نبود آزادى هاى سياسى- اجتماعى، آپارتايد جنسيتى و ... است كه رژيم شكنجه و زندان و كشتار به جامعه تحميل كرده است.

فعالین  كارگرى ازجمله ، رضا شهابى همراه با فعالین سیاسی ـ اجتماعی  سعيد شيرزاد، ابراهيم فيروزى سعيد ماسورى، امير  قاضيان، و ....در اعتصاب غذا بسر میبرند .

بسيارى از فعالين كارگرى، بخاطر تلاش براى حق تشكل، تحقق خواسته ها و بهبود شرايط زندگى كارگران  و اشكال مختلفى كه نظام سرمايه دارى را به چالش گرفته ، به زندان افتاده و يا به جرم هاى امنيتى متهم شده اند ؛ اسماعيل عبدى و محسن عمراني از فعالين معلمان در زندان بسر مى برند. 

ديگر فعالين جنبش هاى، سياسى- اجتماعى نظير  زينب جلاليان، آتنا دايمى، زانيار و لقمان مرادى، آرش صادقى و ....را بخاطر تلاش براى تحقق مطالباتشان به بند كشيده اند. حكومت سرمايه داران به درجه اى از وقاحت و گستاخى رسيده است كه كارگران از جمله شاهپور احسانى راد را بجرم تلاش براى حق تشكل و دريافت دستمزدهاى عقب افتاده شلاق مى زنند.

اعتراض و اعتصاب زندانيان سياسى نسبت به بى عدالتى هايى است كه رژيم زندان و شكنجه و كشتار و حكومت سرمايه داران به آنها تحميل نموده و بخش جدايى ناپذير مبارزه براى تحقق آزادى هاى سياسى و اجتماعى است.از خواسته هاى زندانيان سياسى دربند، دفاع كنيم و تلاش نمائيم صداى اعتراض آنها را به گوش جهانيان، افكار عمومى مترقى، نهادهاى كارگرى و مدافع حقوق انسانى برسانيم. در این رابطه از همه آزادیخواهان انتظار میرود در اعتراضات و کمپین های دفاع از زندانیان سیاسی و کارگران زندانی فعالانه شرکت کنند.. 

 

كارگر زندانى، زندانى سياسى؛  آزاد بايد گردد

سرنگون باد رژيم جمهورى اسلامى- برقرار باد جمهورى شورايى

 

هسته اقلیت

اوت/سپتامبر ۲۰۱۷

شهریور ماه ۱۳۹۶