قطعنامه کنگره ۲۲ سازمان راه کارگر ( اوت ۲۰۱۷ ) درباره رفراندم استقلال کردستان عراق

 

مبارزه مردم کردستان در هر چهار بخشِ ایران و ترکیه و سوریه و عراق برای حق تعیین سرنوشت و خودحکومتی ، مبارزه ایست عادلانه ، تاریخی و طولانی. این مبارزه در صدسال گذشته هرگز فروننشسته است. این حق هر بخش از مردم کردستان است که سرنوشت خود را بدست خویش تعیین کنند.

اما با توجه به خطر گسترش جنگهای فرقه ای - مذهبی در منطقه، نقش ویرانگر جنگ در مبارزه طبقاتی و رودرویی های ناخواسته کارگران، ملیتها و ایجاد خلل در همبستگی خلقها، نقش مداخله گرایانه امپریالیسم و صهیونیسم و ارتجاع منطقه و نیز نقش بنیادگرایی مذهبی، تجزیه عراق را همچون دیگر کشورهای منطقه بسود کارگران و زحمتکشان نمیدانیم. از اینرو ، اتحاد کارگران و زحمتکشان، نیروهای ترقیخواه و سکولار عراق را مبنای مبارزه همزمان علیه ارتجاع اسلامی در اشکال مختلف سنی – شیعه آن و هرگونه استبداد مذهبی – فرقه ای- نظامی آن وعلیه اشغال و توسعه طلبی امپریالیستی میدانیم.

اما در صورت اعلام استقلال کردستان عراق و پیروزی رفراندم در یک انتخابات آزاد وعادلانه و دمکراتیک، از حق تعیین سرنوشت مردم کردستان عراق دفاع میکنیم و در کنار مردم کردستان عراق هستیم. و ما در مقابل هرگونه تهاجم احتمالی به آنان – از هر سو که باشد - می ایستیم و آنرا محکوم میکنیم. طبعا بر این باوریم که بدون مشارکت فعال همه گروههای سیاسی و نهادهای مردمی، بدون لغو همه محدودیتها و موانع دخالت دمکراتیک مردمان نمیتوان از یک همه پرسی و انتخاب آزاد و دمکراتیک صحبت کرد.

ما براین باوریم که مبارزه با ارتجاع داخلی، قدرتهای ارتجاعی منطقه و امپریالیسم، مبارزه ایست برای عراقی آزاد و سکولار و عدالت خواه ، که موفقیت این مبارزه تنها از طریق اتحاد کارگران و زحمتکشان آن کشور ممکن است. نیروهای آزادیخواه و چپ و سکولار باید علیه هرگونه جنگ طلبی فرقه ای- مذهبی و دخالت قدرتهای منطقه ای و جهانی،علیه جنگ و استبداد ، برای آزادی و برابری و حفظ حرمت انسانی مردمان، حفظ حقوق بشر و دفاع از محیط زیست، جبهه متحد خود را سازمان دهند. روشن است که رژیمهای ارتجاعی منطقه خصوصا رژیم ترکیه و رژیم اسلامی ایران و رژیمهای سعودی و اسرائیل در تلاش خواهند بود در مقابل هر جنبش آزادیبخش و دمکراتیک و ترقیخواهانه ای با کارت های خود بازی کنند. نیروی چپ و آزادیخواه کردستان و مردمان خاورمیانه باید هوشیاری فراوانی در مقابل این سیاستها و عوامل آنها داشته باشند. چرا که نیروهای مرتجعی چون بارزانی و دولت اقلیم که سابقه تاریکی در معامله و زد و بند با قدرتهای منطقه ای و جهانی دارند میتوانند در این زمانه نقشی بسیار مخرب علیه روند ترقیخواهانه و آزادیبخش مردم بازی کنند.