پیام همدردی سازمان راه کارگر به مناسبت درگذشت رفیق عمر محمدی (کاک کاوه)

 

۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷ جنبش کمونیستی ایران و خلق مبارز کرد، یکی از یاران ثابت قدم خویش را از دست داد. او که دوران تبعید خود را در برلین آلمان میگذراند در آستانه ۶۵ سالگی بر اثر سکته قلبی جان خود را از دست داد.

او فعالیت اجتماعی و سیاسی خود را در رژیم ستم شاهی از دوره جوانی بویژه از موقعی که در دانشگاه رازی سنندج تحصیل میکرد شروع کرد و خیلی زود به عنوان سمپات جنبش فدایی به صف مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم پیوست. بعد از انقلاب ۵۷ و در جریان یورش رژیم اسلامی به کردستان و شهر سنندج همدوش دهها هزار تن از مردم به دفاع از مقاومت خلق کرد پرداخت. او در ادامه راه مبارزاتی خویش در سال ۶۰  به "راه کارگر" پیوست.

 کاک کاوه در کنار شغل رانندگی تاکسی در برلین، همواره سعی میکرد در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی شهر مشارکت داشته باشد.

ما مرگ زودرس رفیق کاوه را به خانواده و دوستان وی و جنبش چپ و جنبش خلق کرد و نیز به رفقای سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) تسلیت میگوئیم و عمیقا خود را در اندوه آنها شریک میدانیم.

ما یاد عزیز رفیق عمر محمدی را برای همیشه گرامی خواهیم داشت و یک لحظه از مبارزه برای آرمان انسانی او یعنی آزادی و برابری غفلت نخواهیم ورزید.

 

         سازمان راه کارگر

 

           ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷

  www.rahekaregar.com