اعلامیه سازمان راه کارگر درباره:

دستگیری محمود صالحی و تشدید فشار بر فعالین کارگری

 

محمود صالحی فعال کارگری شناخته شده ایران علیرغم ناراحتی شدید قلبی و نیز از دست دادن هر دو کلیه خود و نیاز مبرم به دیالیز، بار دیگر دستگیر و به حکم دادگاه برای گذراندن یکسال حبس به زندان مرکزی سقز منتقل شده است. مامورین رژیم لحظاتی پس از دیالیز روتین او در بیمارستان سقز اقدام به بازداشت او کردند. این در حالیستکه در هفته های اخیر وضعیت جسمی رضا شهابی عضو هیات رئیسه سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه در زندان گوهردشت به شدت نگران کننده گزارش شده است و مامورین رژیم حاضر به انتقال او به بیمارستان بدون غل و زنجیر نیستند.

پروژه زجرکش کردنِ فعالین کارگری ایران قبلا در مورد شاهرخ زمانی و محمد جراحی به اجرا درآمده است. حتی دو کارگر مبارز – ستار بهشتی و افشین اسانلو – نیز در زندان و زیر شکنجه و ضرب وشتم مامورین رژیم جان خویش را از دست داده بودند. این رژیم ضدکارگری اکنون تمرکز خود را روی رضا شهابی و محمود صالحی دو فعال برجسته جنبش کارگری ایران گذاشته تا از طریق زجرکش کردن تدریجی آنها به جنبش کارگری هر دم فزاینده کشور ما و سازمانگران و فعالین آن این پیام را بدهد که چه عواقبی در انتظار آنها خواهد بود. اقدام مشابه ای که از طریق زیر فشار قرار دادن اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی و دیگر معلمین زندانی میخواهند به جنبش سراسری معلمین نیز تحمیل کنند.

وضعیت سایر زندانیان سیاسی بویژه محمد نظری نیز به شدت نگران کننده است. او که حدود ۲۴ سال از عمر خود را در زندانهای جمهوری اسلامی گذرانده است، اکنون به دلیل بیش از هشتاد روز اعتصاب غذای تر به حالت اغماء فرو رفته و رژیم سفاک حاضر به آزادی او نیست.

جنبش کارگری، معلمین، بازنشستگان، مالباخته گان و جنبشهای اجتماعی دیگر ضروریست در کنار مبارزه برای خواستهای بر حق خویش، خواستِ آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالین کارگری دربند و عموم زندانیان سیاسی و عقیده تی را به یکی از شعارهای اصلی جنبشهای خویش تبدیل کنند. باید صدای حق خواهی این زندانیان در ابعادی بین المللی به گوش انسانهای آزاده ، اتحادیه های کارگری و نهادهای مترقی و بشردوست برسد. باید پروژه زجرکش کردن فعالین کارگری دربند و زندانیان سیاسی را قبل از آنکه قربانی دیگری بگیرد زمین گیر کنیم.

       

                  سرنگون باد رژیم ضدکارگری و ضدبشری جمهوری اسلامی

                                زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم 

 

                                کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

                                      ۷ آبان ۱۳۹۶ – 29 اکتبر 2017