لحظه تغییر

 

با اسب سپید خوشبختی

در ساحل عشق

می تازم

تا انتهای افق

آنجا که موج های دریا

به بلندای اسب م

با لا می آیند

ومن بدون ترس

می خوانم

با  باد شمالی

آوازه عشق را

برای ماهیان ی که

برسطح  آب

رقص آتش را

با زیبائی تمام

می رقصند

ابرهای سیاه زندگیم

ناگهان آسمان را

می پوشاند

 و اسب  خوشبختیم

در میان موج های دریا

محو می شود

ومن در سطح اب 

که دیگر هیچ

ماهی نیست

تنها وتنها

با بدنی خسته وکرخ 

به اسب خوشبختیم

می اندیشم

که اینک

او کجاست؟

اکبر یگانه     2017.09.14