تفاوت دیدگاه رهبران انقلاب اکتبر با نظریات مارکس، گفتگو با سیروس بینا