نگاهی دیگر به انقلاب اکتبر در صدمین سالگردش با حسن حسام و بهروز فراهانی