روند کار و پیشنهادات کمیسیون اصلاح برنامه سازمان شفافیت می طلبد

 

پس از گذشت سالیان و تغییرات جهانی وارد کردن برخی تغییرات در برنامه سازمان ضرورت یافته است. اما سوال این است که چه تغییراتی و دلایل چنین تغییراتی چیست. آیا مواردی در برنامه کنونی سازمان وجود دارند که دیگر به آنها اعتقادی نداریم و برای همین در برنامه پیشنهادی می خواهیم آنها را حذف کرده یا تغییر دهیم؟  در این صورت باید  شفاف برخورد کنیم.

  متاسفانه متن توضیحی و تشریحی در رابطه با ضرورت تغییر برنامه و نکات پیشنهادی برای تغییر از سوی کمیسیون پیشین اصلاح برنامه منتشر نشده بود و برای همین حفظ ساختار برنامه سازمان و حتی تیترهای متن برنامه در پیشنهاد جدید این توهم را می توانست/می تواند بوجود آورد که تنها نکاتی که در کمیسیون اصلاح برنامه بر سر آن اختلاف  نظر وجود داشته است مواردی بوده اند که در پیشنهاد برنامه جدید تغییر کرده اند. در حالی که تغییراتی اساسی در برنامه پیشنهادی کمیسیون اصلاح برنامه  وجود دارند که  تغییری ماهوی در اهداف و خصلت دمکراتیک سازمان ما میدهند و در صورت تصویب برنامه پیشنهادی جدید با شکل کنونی آن سازمان ما  را به صفوف سازمان های چپ غیر دمکرات  ایران می راند. سازمانهای غیر دمکرات چپی که اعتقادی به رای آزاد و مستفیم مردم در تاسیس نظام سیاسی – اقتصادی آینده ایران ندارند. از جمله این تغییرات پیشنهادی حذف <<مجلس موسسان>> از برنامه سازمان است.  بندی در برنامه کنونی سازمان که در آن مجلس موسسان به عنوان نخستين تجلی آرای عمومی و بهمين دليل نخستين سنگ بنای دمکراسی در ایران نام برده شده در طرح پیشنهاد کمیسیون اصلاح برنامه تماما حذف شده است.

 

اگر بخشی از اعضای سازمان ما به لحاظ ایدئولوژیک به <<دمکراسی>> و یا <<مجلس موسسان>>  همانگونه که در برنامه کنونی آمده است دیگر اعتقادی ندارند بهتر است این باور جدید خود را شفاف مطرح کنند و سعی به قانع کردن دیگران کنند و پیشنهاد خود در رابطه با تغییر برنامه در این موارد را شفاف بیان کنند. این بهترین و معقول ترین راه است.

اصولا انتخاب کلیت پیشنهاد  کمیسیون اصلاح برنامه به عنوان کارپایه ای (و نه برنامه کنونی) که در باره آن در کنگره بحث و تصمیم گیری شود اقدامی بود غیر دمکراتیک که حق ویژه ای به کمیسیون اصلاح برنامه داد که برنامه کنونی سازمان را بدون رای گیری به کناری بگذارد و سند پیشنهادی خود را که بسیار شبیه برنامه کنونی تنظیم شده است اما نکات مهمی را بدون یاد آوری و دلیل حذف کرده است به ناگاه پایه بحث کنگره قرار دهد.  در یک برخورد شفاف و اصولی برای تغییر هر سندی تغییرات پیشنهادی را یک به یک طرح و پس از بحث رای گیری وتصویب می کنند.  در حالی که با روشی که در کنگره پیشین پیش رفت برنامه کنونی سازمان بدون ذکر و تصمیم جمعی به کنار گذارده شد و شرکت کنندگان در بحث دلایل خود را برای وارد کردن برخی تغییرات در برنامه پیشنهادی کمیسیون  اصلاح برنامه طرح کردند. این شیوه برخورد شیوه ای نادرست است که به اعضای کمیسیون اصلاحات برنامه حق ویژه می دهد که طرح برنامه  پیشنهادی خود را جایگزین برنامه کنونی کرده و آنرا به عنوان کارپایه بحث قرار دهند.  متاسفانه به دلیل عدم وجود گرایشات گوناگون نظری در کمیسیون اصلاح برنامه تغییرات مهم در پیشنهاد کمیسیون اصلاح برنامه  کاملا مسکوت ماندند زیرا در باره آن یا در کمیسیون اصلاح برنامه بحثی صورت نگرفته  بود و یا افرادی که در باره آن در کمیسیون یا بیرون آن بحث کرده بودند هم نظر بودند و از این رو نکات مهمی در برنامه کنونی سازمان در پیشنهاد کمیسیون اصلاح برنامه بدون ذکر دلیلی تنها حذف شده اند. 

جا دارد که کمیسیون اصلاح برنامه سازمان در ستون وِیژه ای که در سایت وجود دارد لیستی از تفییرات پیشنهادی در رابطه برنامه  کنونی سازمان و دلایل طرح آنرا ارائه دهد. خوشبختانه پیشنهاد کمیسیون اصلاحات برنامه در کنگره تصویب نشد و کنگره رای به  ادامه بحث علنی در باره برنامه سازمان داد و امیدوارم از سوی کمیسیون اصلاح برنامه جدید تنها برنامه کنونی سازمان کارپایه بحث باشد و نه سندی که اگر چه شباهتی با برنامه کنونی سازمان دارد اما نکات مهمی از برنامه سازمان از آن حذف شده اند. انتشار مطلب در دست کمیسیون در رابطه با "ادعانامه ما علیه سرمایه داری" در ستون مباحث برنامه در سایت اقدامی است مثبت در این جهت.

سازمان ما سازمانی است که چند صدایی را برسمیت می شناسد. از اینرو انتظار این است که نمایندگان گرایشات کوناگون در سازمان امکان عضویت در کمیسیون اصلاح برنامه را داشته باشند و روند تدوین پیشنهاد تغییر برنامه برای تصویب در کنگره  آینده شفاف باشد. شرکت گرایشات گوناگون نظری در کمیسیون اصلاح برنامه از آنرو مهم است که در این صورت روی همه پیشنهادات تغییر برنامه بحث صورت خواهد گرفت تا برای همه نمایندگان کنگره آینده روشن باشد که به چه پیشنهادی رای مثبت یا منفی می دهند.

 

حمید موسوی پوراصل

5 دی 1369