بیانیه احزاب و سازمانهای کمونیست و چپ

فصلی تازه در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی

 

خیزش کارگران، جوانان، زنان آزاده و تهیدستان شهری علیه فقر و فلاکت اقتصادی، و علیه تبعیض و بیحقوقی و فساد حکومتی که با سرعت حیرت آوری صد شهر ایران را در بر گرفت فصل تازه ای در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و به زیر کشیدن نظام سرمایه داری گشوده است. این خیزش انقلابی و سراسری که عمیقا ریشه در شرایط غیر قابل تحمل سیاسی و شرایط دشوار کار و زندگی کارگران و اقشار محروم جامعه داشت نشان داد که چه دگرگونی عظیمی در آگاهی عمومی و عزم جامعه برای عبور از جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته است. توده های بپا خاسته در همان آغاز با سر دادن شعارهای"مرگ بر جمهوری اسلامی"، "مرگ بر روحانی"، "مرگ بر خامنه ای"، "اصلاح طلب، اصول گرا دیگه تمامه ماجرا" کلیت رژیم سیاسی را هدف گرفتند و نشان دادند که هیچ امیدی به بهبود وضعیت زندگی و معیشت خود و پایان دادن به شرایط اختناق سیاسی تحت حاکمیت رژیم جنایتکار اسلامی ندارند.

 

سران رژیم با به رخ کشیدن نقش نیروهای قهر و سرکوب خود در فروکش دادن تظاهرات و اعتراضات خیابانی، بیهوده وانمود می کنند که خطر خیزش توده ای را از سر گذرانده اند. این در حالی است که اعتراض علیه اوضاع موجود، با تظاهرات خیابانی آغاز نشده است تا با فروکش کردن آن پایان بگیرد. خیزش سراسری اخیر در ادامه اعتصابات و مبارزات گسترده کارگران علیه شرایط مشقت بار زندگی، جنبش سراسری معلمان و بازنشستگان، اعتراضات پیگیر علیه بیحقوقی زنان، مبارزات دانشجوئی، اعتراض عمومی علیه دزدی و فساد در دستگاه حاکم، اعتراضات مالباختگان و خشم و نفرت علیه تبعیض و نابرابری در عرصه های مختلف حیات اجتماعی و علیه دخالت مذهب در زندگی مردم، روی داد. این اعتراضات و تحولی که در آگاهی و اراده توده ها بوجود آمده محصول تجربه عینی در دل این مبارزات و رویارویی آشکار با نظام حاکم بوده و رژیم اسلامی نمی تواند با تکیه بر قوه قهر و سرکوب جلو روند رو به گسترش و تعمیق آن را بگیرد.

 

جمهوری اسلامی که در بحرانی همه جانبه دست و پا می زند درمانده تر از آن است که پاسخی به مطالبات توده های بجان آمده و بهبود معیشت آنان داشته باشد. از طرف دیگر تظاهرات برای آزادی زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین با شعار " بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم" و همچنین راهپیمایی، اعتصابات و اعتراضات کارگری در دو هفته اخیر و تاکید تشکل های مختلف کارگری، بازنشستگان، دانشجویان، زنان، نویسندگان و هنرمندان مترقی بر ادامه این اعتراضات درست در شرایطی که رژیم قوه سرکوب خود را به رخ جامعه می کشد، نشان از آن دارند که حربه ارعاب کارائی گذشته را از دست داده و خیزش های عظیم تر و بنیان کن تری در راهند.

 

در شرایط کنونی که درماندگی رژیم در پاسخگویی به خواسته های مردم و تغییر توازن قوا به زیان جبهه دشمن، گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری و توده ای را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است، توده گیر شدن یک درک درست از معنای واقعی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و شرایط و ملزومات آن در میان فعالین جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی و توده ای می تواند نقش مهمی در تکامل مبارزات جاری داشته باشد.

 

ما امضا کنندگان این بیانیه اعلام می کنیم که سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی معنایی جز در هم شکستن ماشین دولتی، از جمله انحلال کامل سپاه پاسداران، ارتش، زندانها، نیروهای انتظامی و کلیه ارگانهای سرکوب و نهادهای تبلیغاتی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، خلع ید از روحانیت و مذهب از کلیه حیات اجتماعی کشور و الغای قانون اساسی و سایر قوانین ضد انسانی جمهوری اسلامی ندارد. ما بر این باوریم که سازمانیابی و پیشروی طبقه کارگر در جریان اعتصابات و اعتراضات رو به گسترش جاری و همراهی و اتحاد جنبش های اجتماعی و اعتراضی پیشرو با چشم انداز و استراتژی سوسیالیستی است که می تواند سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و مناسبات طبقاتی حاکم را تضمین کند و افق رهایی از کلیه مصائب نظام سرمایه داری را به روی جامعه بگشاید.

 

ما امضا کنندگان این بیانیه بر این باوریم که پیشروی مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و به زیر کشیدن نظام سرمایه داری در گرو فراگیر شدن شعارها، خواستها و اهدافی است که متضمن حقوق انسانی و جهانشمول همه شهروندان و تحقق آزادی و برابری و رفاه همه انسانها فارغ از هر گونه تبعیض جنسیتی، ملی و مذهبی و نژادی باشد.

 

امروز در شرایطی که دولت ها و نیروهای ارتجاعی مانند روسیه، عراق و سوریه و حزب الله آشکارا در برابر جبهه اعتراضات مردم از جمهوری اسلامی حمایت می کنند و از طرف دیگر از آمریکا تا پادشاهی عربستان و متحدین آن در منطقه و نیروهای رنگارنگ اپوزیسیون بورژوازی ایران به منظور به بیراهه بردن اعتراضات مردم فریبکارانه سنگ حمایت از مطالبات مردم ایران را به سینه می زنند، ما امضا کنندگان این بیانیه تأکید می کنیم که تنها با تکیه بر یک افق روشن انقلابی و با اتکاء بر آگاهی و سازمانیابی جنبش کارگری و جنبش به پا خاسته مردم منکوب شده و آزادیخواه ایران می توان آن تلاش های ارتجاعی را خنثی کرد.

 

ما امضا کنندگان این بیانیه همه کارگران، زنان، جوانان و عموم انسانهای شرافتمند و آزادیخواه را که از نظام سرمایه داری و مذهبی جمهوری اسلامی بجان آمده اند؛ فرا می خوانیم که برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و به زیر کشیدن نظام سرمایه داری که برپائی جامعه ای مرفه و عاری از هر گونه ستم و استثمار و با گسترده ترین آزادی ها را نوید می دهد، صفوف خود را یکپارچه تر و متحد تر کنیم.

 

ما همه نیروها و انسان های آزادیخواه در داخل و خارج از کشور را فرا می خوانیم که برای آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیر شدگان اعتراضات اخیر و کلیه زندانیان سیاسی و جلب حمایت افکار عمومی پیشرو و مترقی در سطح جهان از مبارزات آزادیخواهانه و سرنگونی طلبانه مردم در ایران از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

 

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

 

۲۵ دی ماه ۱۳۹۶

۱۵ ژانویه ۲۰۱۸

 

امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا:

حزب کمونیست ایران

حزب کمونیست کارگری ایران

حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست

سازمان راه کارگر

مبارزان کمونیست

 

 

 

 

 

 

اعلامیه مشترک حزب کمونیست ایران، سازمان راه کارگر، سازمان فداییان (اقلیت) وهسته اقلیت

از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم زحمتکش علیه نظم موجود حمایت کنیم

بیش از ۱۰ روز است خیابان‌های شهرهای کوچک و بزرگ در سراسر کشور، صحنه‌ی اعتراضات پرشور جوانان، زنان و عموم توده‌‌های زحمتکشی‌ست، که به پا خاسته‌اند تا به وضعیت فلاکت‌باری که رژیم جمهوری اسلامی به بار آورده، پایان بخشند.

مردم زحمتکش و آزادی‌خواه ایران با خیزش‌های دلاورانه و تداوم اعتراضات خیابانی خود نشان داده‌اند که از فقر و ستم و بیکاری به ستوه آمده‌اند، عیه تبعیض و گرانی و نابرابری به اعتراض برخاسته و برای تأمین رفاه و آزادی و برابری، چنگ در چنگ نظام حاکم و سران مستبد آن افکنده‌اند.

رژیم ارتجاعی و ددمنش حاکم بر این خیال است که با توسل به قوه‌ی قهر و سرکوب خونین معترضان قادر است توده‌های مردم را مرعوب سازد. نیروهای سرکوب رژیم تاکنون بیش از ۲۰ نفر را به قتل رسانده و نزدیک به ۲۰۰۰ تن را بازداشت و روانه زندان ساخته‌اند. اما تداوم اعتراضات و خیزش‌های خیابانی و شعارهای کوبنده مردم زحمتکش، یک‌بار دیگر نشان می‌دهند که با حربه سرکوب نمی‌توان توده‌های مردم ناراضی را از صحنه اعتراض و مبارزه حذف کرد. مادام که مردم ایران از چنگال ظلم و ستم و بیداد رها نشده و به آزادی و رفاه دست نیافته‌اند، مبارزه ادامه و تعمیق بیش‌تری خواهد یافت. ادامه‌ی جنبش اعتراضی جوانان، بیکاران، زحمتکشان و تهیدستان جامعه، در پیوند با جنبش اعتصابی کارگران، معلمان، پرستاران و سایر زحمتکشان تعمیق بیش‌تری خواهد یافت و مسیر براندازی قطعی تمام نظم موجود را هموارتر خواهد ساخت.

مردم مبارز و آزادی‌خواه ایران

ما امضاکنندگان این بیانیه از خیزش انقلابی شما علیه رژیم ارتجاعی حاکم و از تمام مبارزات آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه‌ی شما قویاً حمایت می‌کنیم و امر خود را کمک به تداوم این خیزش سراسری می‌دانیم.

ما بر این باوریم که خواست‌های جوانان، بیکاران، زحمتکشان و تهیدستان و زنان ستمکش ایران که با شعار "کار، نان و آزادی" به رویارویی با رژیم سرمایه‌داران و انگل‌های مفت‌خور برخاسته‌اند، جدا از خواست‌های کارگران، معلمان و پرستاران نیست.

ما از عموم کارگران و معلمان و دیگر اقشار زحمتکش دعوت می‌کنیم با روی‌آوری به اعتراض و اعتصاب، جبهه‌ی اعتراض علیه نظم موجود را تقویت کنند و این اعتراضات را به مرحله‌ی عالی‌تری ارتقا دهند.

ما مداخله‌گری قدرت‌های امپریالیستی به کمک نیروهای اپوزیسیون بورژوایی جهت به انحراف کشاندن این خیزش سراسری را مانعی بر سر راه پیشروی و پیروزی این جنبش می‌دانیم و بر این باوریم که تنها با تکیه بر آگاهی و سازمان‌یابی جنبش کارگری و جنبش به پا خاسته مردم رنج‌دیده ایران می توان این موانع را برطرف کرد.

ما هم‌چنین سرکوب و کشتار و بازداشت اعتراض‌کنندگان را شدیداً محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت‌شدگان و تمام زندانیان سیاسی هستیم.

 

گرامی باد یاد جانباختگان خیزش سراسری مردم ایران

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

۲۰ دی ۱۳۹۶ - برابر با 10 ژانویه 2018

 

امضاها به ترتیب حروف الفبا:

  - حزب کمونیست ایران

- سازمان راه کارگر

- سازمان فداییان (اقلیت)

- هسته اقلیت