برگزاری سمیناری به مناسبت گرامیداشت روز کومه له در لندن

به مناسبت ٢٦ بهمن روز اعلام موجودیت علنی کومه له، سمیناری با شرکت دهها نفر از فعالین سیاسی چپ و کمونیست و دوستداران و فعالین حزب کمونیست ایران در لندن برگزار شد. مراسم بعد از معرفی جایگاه روز کومه له با سرود انترناسیونال، سرود رزم و پیکار کارگران و یک دقیقه سکوت بیاد همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم ادامه یافت.

سمیناردر دو بخش به اجرا در آمد. در بخش اول، سخنرانان مراسم، رفیق آلان نماینده روژآوا در بریتانیا و همچنین رفیق صلاح  مازوجی از حزب کمونیست ایران به ایراد سخنرانی پرداختند. در بخش دوم مراسم، شرکت کنندگان سمینار با دخالت فعال در مباحث به طرح سئوالات و نظرات خود پیرامون مسائل مختلف کردستان، استراتژی سیاسی کومه له در جنبش انقلابی کردستان اوضاع سیاسی در ایران پرداختند. در پایان رفقای سخنران به سئوالات حاضرین پاسخ گفتند.

رفیق آلان سخنان خود را با تبریک روز کومه له و تشکر از رفقای برگزار کننده سمینار برای دعوت از ایشان، از اعلام همبستگی و حمایت پیگیرکومه له از انقلاب روژآوا از همان آغاز این جنبش قدردانی نمود. وی در ابتدای سخنانش اعلام جهاد دولت فاشیست ترکیه علیه انقلا ب روژآوا را جهاد علیه دمکراسی، حق انتخاب مردم، علیه مردمان فراموش شده ای که اکنون در این منطقه  پر آشوب سرنوشت خویش را بدست گرفته اند، علیه همه نیروهای ترقی خواه و عدالتجوی منطقه خواند. وی این اقدام ترکیه را یک قلدری وحشیانه و لشکرکشی جنایتکارانه ای خواند که هدف خود را نابودی تلاشهای صلح طلبانه، انساندوستانه و رهایی بخش همه احاد جامعه آن دیار سوای تفاوتهای جنسی، ملی، زبانی، مذهبی و نژادی اعلام کرده است.

رفیق سخنران سپس با اشاره به شرایط موجود در کردستان سوریه به توضیح و تشریح مواضع انقلاب روژآوا در رابطه با قدرتهای امپریالیستی روسیه و آمریکا و سایر کشورهای درگیر در  بحران منطقه پرداخت. وی با برشمردن مواردی از جمله توافقات و معاملات پشت پرده این قدرتها برای بازی با سرنوشت مردم روژآوا و از میان برداشتن دستاوردهای آنان، هوشیاری و درایت سیاسی این جنبش در رابطه با چگونگی تنظیم رابطه با این قدرتها و استفاده از تضادهای و رقابتهای آنان، بر استقلال و پایبندی انقلاب روژآوا به قدرت همبسته توده های مردم تاكید ورزید.

نماینده روژآوا در بریتانیا سپس به مسئله حمایت انسانی و طبقاتی نیروهای چپ و توده ای و کارگری جهان و بویژه منطقه اشاره نموده و بر اهمیت تداوم و گسترش این همبستگی و حمایت تاكید ورزید. وی آینده منطقه را با سرنوشت انقلاب روژآوا مرتبط دانست و گفت تلاش نیروهای قطب سیاه و ضد مردم از میان برداشتن ایده های سکولار، مدرن و مترقی و آنچه که بتواند همبستگی انسانی مردمان این منطقه رابرای تعیین سرنوشت خویش مستحکمتر نماید، است. رفیق آلان در پایان بار دیگر بر ضرورت همبستگی و فعالیت مشترک و رفیقانه همه نیروهای چپ و هم سرنوشت منطقه تأکید نمود.

سخنران دیگر مراسم رفیق صلاح مازوجی از رفقای رهبری حزب کمونیست ایران بود. رفیق صلاح ابتدا ضمن تبریک روز کومه له برگرامیداشت یاد همه جان باختگان راه آزادی و سوسیالیسم بر عزم راسخ کومه له در پیگیری و پایبندی به اهداف و آرمانهای کارگری و سوسیالیستی تأکید نمود.

رفیق صلاح در سخنان خود به واقعیت های جامعه کردستان که استراتژی سوسیالیستی کومه له در آنها ریشه دارد پرداخت. وی خاطر نشان کرد که تغییر و تحولاتی که طی سه، چهار دهه اخیر در زمینه گسترش مناسبات تولید سرمایه داری در کردستان رخ داده است موقعیت طبقات اجتماعی در این جامعه را تغییر داده است. طبقه کارگر به لحاظ کمی رشد عظیمی کرده و با مبارزه برای تحقق خواسته های صنفی و اقتصادی خود، با حضور در اول ماه مه ها و با حضور فعالین این جنبش در سازماندهی و هدایت جنبش های توده ای علیه رژیم جمهوری اسلامی حضور بر جسته تری در صحنه سیاسی کردستان پیدا کرده است. حضور کومه له در رأس جنبش انقلابی کردستان که خواهان تحول انقلابی در این جامعه است ریشه در همین تحولات بنیادی و سیاسی در جامعه کردستان دارد. رفیق صلاح در ادامه سخنان خود تأکید کرد یکی دیگر از واقعیت انکارناپذیر وجود ستمگری ملی در کردستان و مبارزه علیه این ستمگری در ابعاد اجتماعی است. رژیم جمهوری اسلامی هر حرکتی که علیه این ستمگری و سلطه دولت مرکزی باشد را مورد یورش سرکوبگرانه قرار می دهد. از اینرو رژیم اسلامی نقش یک نیروی اشغالگر را در کردستان دارد. اما یک واقعیت دیگر این است که سلطه مناسبات سرمایه داری در کردستان و تحولاتی که سرمایه داری در سطح منطقه و جهان از سر گذرانده و پدیده جهانی شدن و گلوبالیزاسیون موقعیت طبقه سرمایه دار کرد در جنبش مبارزه برای رفع ستم ملی را دگر گون کرده است.  بورژوای کرد هیچ انگیزه ای برای مبارزه  جهت رفع ستم ملی ندارد. دود ستمگری ملی اساسا به چشم مردم کارگر و زحمتکش کردستان می رود. کارگران و زحمتکشان کردستان به این دلیل که تنها نیروی اجتماعی هستند که حامل پتانسیل و ظرفیت تحولات پیشرو و انقلابی و دمکراتیزه کردن جامعه هستند در واقع نیروی محرکه جنبش انقلابی کردستان هستند. اما برای کارگر و زحمتکش کرد زمانی رفع ستم ملی به معنی واقعی تغییری در شرایط زندگیش می باشد، که رفع این ستمگری در عین حال به معنای زندگی اقتصادی آسوده تر و محیط سیاسی بازتری برای خود و افق روشن و آینده ای بهتر برای فرزندانش باشد.

رفیق صلاح در ادامه این سخنان گفت که یکی از پایه های استراتژی سوسیالیستی کومه له به میدان آوردن بسیج و سازماندهی کارگران، زنان و جنبش های پیشرو اجتماعی در جامعه کردستان است. تأکید کرد که تامین اراده آزادانه مردم کردستان بر سرنوشت خویش محصول تداوم یک مبارزه توده گیر همه جانبه، خیزش توده ای مردم در شهرهای کردستان علیه جمهوری اسلامی است. کارگران و مردم کردستان در همچون روندی برای برقراری  حاکمیت شورایی خودشان آماده می شوند. وی تأکید کرد که تضمین نهایی و تداوم پیروزی، در گرو درهم شکستن قطعی قدرت دولت مرکزی و پیشروی جنبش کارگری در سطح سراسری است و در همین رابطه به اهمیت پیوند و همبستگی جنبش انقلابی کردستان با جنبش کارگری و دیگر جنبش های پیشرو اجتماعی و جنبش چپ و کمونیستی در ابعاد سراسری تأکید کرد. وی به تجربه شوراهای محلا ت در شهر سنندج در بعد از انقلاب 57 اشاره کرد و گفت حکومت شوراهای مردم عملی است. وی گفت که تجربه روژآوا و حکومت خود مدیریتی مردم با هر نارسائی و کمبودی هم که داشته باشد به اندازه ده سال کار تبلیغی به ما کمک می کند که باور به اجرا و عملی شدن حاکمیت شورایی را به میان توده ها ببریم.

رفیق صلاح در بخشی از سخنرانی خود به تشکیل مرکز همکاری احزاب کردستان ایران اشاره کرد. وی گفت: حزب دمکرات کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان و دو شاخه سازمان زحمتکشان و سازمان خبات، تشکیل جبهه نیروهای کردستانی را در اولویت فعالیت خود قرار داده اند و بر سر اصول و پرنسپ هایی همچون تلاش مشترک برای دستیابی به یک حکومت فدرالی در ایران، دمکراسی پارلمانی و سکولار و مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی به سبک خودشان به توافق رسیده اند. رفیق صلاح بار دیگر خاطرنشان کرد که کومه له به دلیل اختلاف در استراتژی سیاسی با این احزاب و نیروها وارد پروسه تشکیل جبهه کردستانی و این نوع اتحاد عمل و همکاری های پایدار نمی شود.

*****

پس از انتراکت رفیق فرهاد نماینده جنبش گوران از کردستان عراق، طی سخنان کوتاهی ضمن تبریک روز کومه له بر ضرورت همکاری و همبستگی نیروهای کردستان در راه دفاع از منافع مردم تاکید ورزید و خواستار همکاری بیشتر کومه له با نیروهای این جنبش در بریتانیا شد.

سپس بخشهایی از پیام روابط عمومی سازمان راه کارگر به مراسم قرائت گردید. در این پیام آمده بود: رفقای عزیز؛ تبریکات صمیمانه ما را بمناسبت 26بهمن ، سالروز کومه له بپذیرید.  شما امروز سالروز تشکیل سازمانی را برگزار میکنید  که موجودیتش را بر دفاع از منافع کارگران ، زحمتکشان و همه ستمدیدگان کردستان قرار داده است. نزدیک به چهار دهه نبرد قهرمانانه مبارزان کومه له با رژیم سرمایه داری مذهبی جمهوری اسلامی ، ما شاهد فداکاریهای سترگ فرزندان شریف و آگاه خلق کرد برای دفاع ازانقلاب و آزادی و برابری بوده ایم.  مبارزه ای  از سنگر چپ و برای آزادی و سوسیالیسم با اتکاء به کارگران و تهیدستان  و متحد ینشان؛ این  سنگر مهمی ... . روشن است که  مردمان کردستان هر گز این مقاومت قهرمانانه را فراموش نخواهد کرد و در کنار آنان خواهند ایستاد.

رفقاى عزيز. ما با گراميداشت ياد جانباختگان كومله و همه رهروان راه آزادى و سوسياليسم شما را فرامي خوانيم تا با تكيه بر سنت تاكنوني نیروی چپ وکمونیست در دفاع از كارگران وزحمتکشان  وتلاشتان براى رفع ستم ملي ، به وظايف مهم لحظه كنوني  برای متحدکردن جبهه چپ رادیکال وکارگری  ودفاع از جنبش بزرگ مردمان ایران علیه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ، در دفاع از روژوا وتجربه درخشانشان در مبارزه علیه سلطه واشغال وارتجاع اسلامی یاری رسانیم وتلاشهای مشترک را همراه همه نیروهای چپ وکمونیست گسترش داده  و اقدامات متناسب با آنرا سازمان دهيم. 

سپس مراسم با دخالت فعال شرکت کنندگان در سمینار درابط‌ با مباحث مطرح شده از طرف دو رفیق سخنران و همچنین نکاتی که به نظر آنان مهم آمد تا بیش از یک ساعت از پایان وقت از پیش اعلام شده سمینار ادامه یافت. اساس این بحثها در رابطه با سیاستهای حزب و کو مه له نسبت به مسائل کردستان و مخصوصا جنبش سراسری، ضرورت همکاری هر چه بیشتر و پیوسته تر نیروهای چپ و کمونیست، چگونگی رابطه و حمایت عملی و سیاسی کومه له از انقلاب روژآوا و .... و همچنین رابطه انقلاب روژآوا و آمریکا، مختصات برنامه ای و عملی انقلاب روژاوا در میان زنان و سایر اقشار اجتماعی، رابطه انقلاب روژآوا و سایر نیروهای چپ و رادیکال منطقه و... بود.

واحد بریتانیا حزب کمونیست ایران

19 فوریه 2018