« مبارزه »

                     محمود درویش

                                              ترجمه ی آزاد: حسن عزیزی

دستبند به دستانم زدند

خاک بردهانم پاشیدند

دفترهای شعرم را ضبط کردند

و قوطی سیگارم را نیز

شعر

خون قلب ست ..

نمکِ نان ..

و اشکِ چشم 

 

در بازداشتگاه

در حمام

در طویله

زیرتازیانه

و

با خشونت زنجیرها

شعر را خواهم گفت .

 

با ناخن نوشته می شود

با دشنه

ونیز

در پس کاسه ی چشم

نقش می شود

دو باره باز

شعر .

 

هزاران گنجشک

بنشسته بر شاخه های قلب من

سرود رزمنده را سر می دهند .

--------------------------------------

  - با سپاس از همکاری دوست دیرینم منوچهر رادین ،

برای ویرایش این ترجمه .