« سراینده ی خون » *                      محمود درویش              15.03.2018         

 سراینده ی تو بر درخت زیتون ،                   ترجمه ی آزاد : حسن عزیزی

پنجاه تار داشت ...

واسیر باد بود ...

وبرده ی باران .

خواب نداشت و

به شب زنده داری خوش بود .

شکوفه ی گل شراره ای شد ...

وجنگل در چشمانش ،

میلاد سحر .

هرگاه نسیمی برپنجاه تارش می وزید ،

او می گریست .

       *   *   *

آه ! ای پنجاه تارخونین ،

چگونه برکه ی خون درختی شد...

و ستاره ای ؟

مرده همان قا تل است ...

ای گیتار من ،

وسراینده ات پیروز .

بگشای درها را ،

ای روستای من ...

تا ازچهار سویت نسیمی وزد ،

و پنجاه زخمی ات بدرخشند .

       *   *   *

کّفرُ قاسم**...

روستایی که

در رؤیای گندم است ...

وگل بنفشه ...

وعروسی کبوتران .

درو کردند آنان را ...به یک باره ...

      درو کردند...

            وکشتند  آنان را .

آه ! ای سنبل گندم ،

که بر بستر کشتزار آرمیده ای

وسراینده ات گوید :

کا ش ، رازدرخت رامی دانستم ...

 وقدرت آن داشتم که

همه ی واژگان مرده رادفن کنم ...

و قدرت سکوت گوررا داشتم .

کجایند آن انگشتانی که می نواختند ؟

آه ! چه ننگی !

          ... پنجاه تا ر !

کاش می توانستم تاریخ ام را با داس ،

و زندگی ام را با تیشه بنویسم...

و بال های چکاوک را ، نیز!

       *   *   *

کفر قاسم ...

من از مرگ می آیم تا زنده بمانم ،

و آواز بخوانم .

بگذار صدایم را از زخمِ شعله ور، عاریه گیرم...

بگذار بجای کینه در قلبم عوسجی *** بروید .

من نماینده ی زخمی هستم که

 با کسی سرِ شوخی ندارد .

تازیانه ی جلاد به من آموخته ،

که بر زخم ها یم راه روم...

... و راه روم... 

                وهم چنان راه روم...

                                 و مقاومت کنم !

 

-----------------------------------------------

* - ازمجموعه شعر ٌ ازهار الدم – گلهای خونین ٌ .

 - روستایی در مرکز فلسطین اشغالی بود ،             kafr Qasim  - ** کفر قاسم ;

که در26 اکتبر1956 ، 50  تن از جمله 6 زن و 23 کودک بوسیله

چند افسرو سربازصهیونیست  قتل عام شدند.

*** - عوسج ، نوعی تمشک وحشی است .