info@barayeazadi.com
<-- صفحه اصلی
کد خبر : 8925                   2017-09-18 15:19:49

واله زمانی، بهنام ابراهیم زاده و پیمان سالمی باید به فوریت آزاد شوند
روز چهارشنبه گذشته در حالیکه جمعی از فعالین صنفی و مدنی برای اعلام همبستگی و همدردی با خانواده های زندانیان اعتصابی گوهردشت در مقابل این زندان حضور پیدا کرده بودند مورد تهاجم نیروهای امنیتی قرار گرفتند که طی آن بهنام ابراهیم زاده و واله زمانی از فعالین شناخته شده جنبش کارگری و پیمان سالمی از فعالین مدنی دستگیر شدند. اما نهادهای امنیتی علیرغم گذشت شش روز از بازداشت این سه فعال صنفی و مدنی، با هدف اعمال فشار به خانواده های این عزیزان و ایجاد نگرانی برای آنان، همچنان آنها را از محل نگه داری عزیزانشان بی خبر نگه داشته اند. بازداشت و تحمیل فشار به خانواده های فعالین صنفی و مدنی، از یک سو، تعرض و کشاندن دایره سرکوب به هر تحرک هر چند کوچکی همچون اعلام همدردی با خانواده های زندانیان اعتصابی از سوی فعالین صنفی و مدنی است و از سوی دیگر تلاشی است برای جلوگیری از حمایت افکار عمومی از زندانیان اعتصابی با هدف به تمکین کشاندن آنان.
علاوه بر اینها، بگیر و ببند و احضار گسترده فعالین صنفی و مدنی در حالی هر روز شدت و حدت بیشتری به خود میگیرد که سیل خروشان اعتراضات جنبشهای مطالباتی حق طلبانه با عدم پاسخگوئی دولت به بدیهی ترین خواستهای کارگران و معلمان و دیگر اقشار زحمتکش جامعه، هر روزه ابعاد تازه و پر دامنه تری به خود میگیرد و دولت و قوه قضائیه تلاش دارند با حربه سرکوب و تنگ کردن عرصه بر کوچکترین تحرکات حق طلبانه فعالین صنفی و مدنی، سدی در برابر این سیل خروشان ایجاد کنند.
اما واقعیت این است که فعالین صنفی و مدنی تنها گوشه کوچکی از یک جنبش عظیم مطالباتی هستند که امروزه در جای جای کشور جاری است و بدیهی است که تنگ کردن عرصه به این فعالین، نه تنها قادر به ایجاد مانعی در مقابل سیل خروشان اعتراضات مردمی نخواهد شد بلکه همانگونه که شاهدیم موضوع بازداشت و به زندان انداختن آنان، بیش از پیش در حال تبدیل شدن به وجه مهمی از این اعتراضات در حال گسترش است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با هشدار به تداوم و تشدید سرکوب فعالین صنفی و مدنی، بازداشت واله زمانی، بهنام ابراهیم زاده و پیمان سالمی را قویا محکوم میکند و با حمایت از مطالبات بر حق رضا شهابی، سعید شیرزاد و دیگر زندانیان در حال اعتصاب غذا، خواهان رسیدگی فوری به خواستهای آنان و آزادی فوری و بی قید و شرط واله زمانی، بهنام ابراهیم زاده و پیمان سالمی است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 27 شهریور ماه 1396

<-- صفحه اصلی