برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | هویت یابی | جنسیت | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 10010          2019-03-12 09:12:38

اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خطاب به کارگران آگاه و حق طلب در شرکت نیشکر هفت تپه کارگر زندانی آزاد باید گردد!

ٖ بازگشت به صفحه اول


اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

خطاب به کارگران آگاه و حق طلب در شرکت نیشکر هفت تپه

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

کارگران ،هم سرنوشتان

امروز دوشنبه، مادر اسماعیل بخشی در اعتراض به ادامه بازداشت فرزند عزیزش که نماینده کارگران و همچنین عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه است در جمع شما در کارخانه حضور داشت.

امروز جمعی از کارگران که تقریبا ۱۵۰ نفر بودند در کمال دلسوزی از خواست این مادر فداکار حمایت کردند و امید دوباره ای به همگی بخشیدند.

مادر فداکار و رنج دیده اسماعیل، بعد از پیگیری های مکرر در مقابل دادگستری!؟ و عدم در یافت جواب از طرف مسئولین!! به این نتیجه رسید که چاره کار آنجا نیست، بلکه او باید به نیروی همکاران اسماعیل پشت ببندد.

به این دلیل مادر رنج دیده اسماعیل در کارخانه حضور پیدا کرد و تعدادی از کارگران که از حضور مادر اسماعیل خبردار شدند در کمال صداقت با او همراه شدند .

کارگران ؛

ما بار ها گفته ایم که باید به نیروی خود باور داشت، همانطور که بارها اسماعیل در جمع اعتصابات از آن سخن گفته است.

ادامه بازداشت اسماعیل باید پایان بپذیرد. اسماعیل نه مجرم است و نه متهم ،اسماعیل نماینده کارگران است و برای دفاع از مطالبات کارگران، خود را به آب و آتش زده تا حق به حق دار برسد.

باید بتوانیم با اعتراض های گسترده خواستار آزادی اسماعیل بشویم.

اسماعیل هیج وقت تنها نبوده و تنها نیست، اسماعیل فریاد حق خواهی هزاران کارگر و خانواده کارگران هفت تپه و صدای میلیون ها کارگر و خانواده کارگری در ایران است .

او شعار نان کار آزادی را با شما بلند فریاد زد. او به صاحبان سرمایه گفت به این بی حقوقی ها پایان دهید. ما نان می خواهیم، ما آزادی میخواهیم که برای خواست نان، کسی ما را زندانی نکند و اعلام کرد کارمی خواهیم، یعنی اینکه کسی حق ندارد امنیت شغلی ما را به خطر بیاندازد و ما را اخراج کند.

کارگران شریف و آگاه هفت تپه؛

چشم امید مادر اسماعیل بخشی، به شماست که با اعتراض هم شرایط آزادی اسماعیل بخشی را فراهم کنیم و هم امنیت شغلی و دریافت حقوق های معوقه و دیگر مطالبات خود را در بدست آوریم.

اسماعیل بخشی، کارگر زندانی منتظر اقدام شماست . برای پایان دادن به ادامه بازداشت اسماعیل و برای اینکه هیچ کارگر معترض و حق خواهی بازداشت و زندانی نشود ، باید به نیروی خود خواستار آزادی اسماعیل بخشی شویم.


سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۲۰آسفند ۹۷
..................

حضور مادر اسماعیل بخشی مقابل مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه

امروز دوشنبه ۲۰ اسفند ماه ، مادر اسماعیل بخشی در اعتراض به ادامه بازداشت فرزندش اسماعیل بخشی در مقابل حراست شرکت نیشکر هفت تپه ، حضور پیدا کرد.

این حضور در شرایطی صورت گرفته است که با مراجعات مکر ایشان و بستگان اسماعیل بخشی و همچنین خانوا ده سپیده قلیان به مراکز قضایی، تا کنون به نتیجه ای نرسیده است.

امروز با حضور مادر اسماعیل بخشی در مقابل حراست شرکت، تعداد قابل توجهی از کارگران شرکت هفت تپه در همراهی با مادر اسماعیل بخشی در مقابل دفتر حر است دست به تجمع زدند.

در ادامه مادر اسماعیل بخشی همراه با دیگر کارگران، به طرف دفتر مدیریت شرکت هفت تپه حرکت کرده و تا رسیدن خبر _ساعت ۱۵_ این تجمع اعتراضی همچنان ادامه دارد.

همچنین با توجه به پرداخت دستمزد، دی ماه تعدادی از کارگران، تا کنون دستمزد اسماعیل بخشی به حساب واریز نشده است و این در شرایطی است که تنها منبع درآمد خانواده اسماعیل بخشی، همان مقدار ناچیز حقوقی است که با تاخیر زیاد، گاها به کارگران پرداخت می شود.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ادامه بازداشت اسماعیل بخشی،سپیده قلیان و دیگر کارگران و معلمان و دیگر بازداشت شده گان را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری اسماعیل بخشی نماینده کارگری و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و دیگر کارگران و معلمان در بند ، می باشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۲۰ آسفند ۹۷

...........................................