کد خبر : 9455          2018-06-13 20:42:31

کنفرانس: وضعیت و موقعیت تشکلات مستقل کارگری و شرایط کار در ایران

ٖ بازگشت به صفحه اول
به دعوت سازمان سراسری اتحادیه های کارگری سوئد( ال.او ) و اتحادیه گارگران حمل و نقل سوئد ترانسپورت ؛ دیدار و همبستگی با فعالان جنبش مستقل و آزاد کارگری ایران!


کنفرانس: وضعیت و موقعیت تشکلات مستقل کارگری و شرایط کار در ایران


در گفتگو با مسئولین سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه


با آقایان رضا شهابی و داوود رضوی از سندیکای شرکت واحد تهران و حومه ، لقمان ویسی از انجمن صنفی معلمان از ارومیه


جمعه پانزدهم ژوئن استکهلم و شنبه شانزدهم ژوئن در گوتنبرگ


زمان: استکهلم : جمعه ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ ساعت ۱۷.۰۰ - ۱۹.۳۰


مکان : ABF -Sveavägen 41


گوتنبرگ: شنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۱۸ ، ساعت .۱۶.۰۰تا ۱۸۰۰


مکان : Södra allegatan 1B. Järntorget. Göteborg.