برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | هویت یابی | جنسیت | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 9630          2018-08-30 21:38:43

دوهفته از بازداشت ناگهانی فعال کارگری وکودکان " بهنام ابراهیم زاده گذشت "

دوهفته از بازداشت ناگهانی فعال کارگری وکودکان " بهنام ابراهیم زاده گذشت "
همسر وفرزند بیمار بهنام ، با اینکه از این همه بازداشت وزندانی کردن وی آبدیده شده اند اما بی خبری مطلق بهنام بیش از پیش آنان را در بیم ونگرانی زیادی فروبرده است .
درآخرین پی جویی های آنان روز ۴ شهریور ۱۳۹۷ در کرمانشاه هیچ نتیجه ای نگرفتند .

اطلاعات سپاه کرمانشاه با ایجاد شک وتردید از بازداشت بهنام به خانواده وی گفته است : احتمال دارد در میان باز داشت شدگان باشد.!!
ما، اطلاعات سپاه ونیروهای امنیتی کرمانشاه را مسئول جان بهنام ابراهیم زاده می دانیم وعواقب ناشی از هرگونه آسیبی به باز داشت شدگان دو هفته اخیر سرپل ذهاب، برعهده آنان است.

کمیته پیگیری بازداشت بهنام ابراهیم زاده را بشدت محکوم می کند و مسرانه خواهان آزادی بی قید وشرط این فعال کارگری است..

۸ شهریور ۱۳۹۷

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران