برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | هویت یابی | جنسیت | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 9759          2018-11-23 14:25:55

بیانیه جمعی از کارگران و خانواده های کارگری سنندج در حمایت از کارگران هفت تپه و فولاد اهواز!

اعتصاب و اعتراضات، کارگران نيشکر هفت تپه براي دريافت چندین ماه حقوق معوقه و پافشاری و استمرار کارگران تا لغو کامل خصوصی سازی شرکت که جز فقر و بدبختی و استثمار کارگران چیزی عایدشان نکرده و همچنین ضرورت دخالت گری کارگران در اداره شرکت توسط کارگران به صورت شورایی و دیگر مطالبات شان بيش از دو هفته است که شهر شوش را به میدان رزم طبقاتی و سخنراني کارگران و خانوادەهايشان تبديل کرده است. و بازداشت پیشروان و فعالان کارگري برخلاف تصور نهادهای امنیتی و حامیان سرمایه نتوانست به اعتراضات خاتمه دهد و از عزم راسخ کارگران براي دستيابي به حقوقشان بکاهد و در مقابل
به موجی از حمايت وهمبستگي کارگران، فرهنگيان، دانشجويان و مردم شوش. انجامید.حمايت سایر بخش های طبقه کارگر از جمله، کارگران عسلويه، هپکو اراک، فولاد اهواز، پتروشيمي ماهشهر، سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، معلمان و فرهنگيان و پشتيباني بسياري ديگر از تشکل‌ها و افراد از اعتصاب کارگرای هفت تپه به تقويت و پيروزي نهائي اعتصاب کمک مي‌کند.
شرکت خانوادهاي کارگران همينطور حضور شهروندان در راهپيمائي کارگران هفت تپه، عملی بودن پيوند مبارزات کارگری با مبارزات سراسری طبقه کارگر را به تصویر کشیده است و يقينأ توان آنها را براي دست يابي به اهدافشان افزايش داده و در به زانو درآوردن حاميان سرمايه آنها را ياري خواهد رساند.
بر اثر همين پشتيباني وسيع و کم سابقه که از کارگران معترض در سطح منطقه و در سراسر کشور بعمل آمد، بازداشت شدگان به استثناي اسماعيل بخشي و فعال دانشجوئي و مدني سپيده قليان، آزاد شدەاند.
در راهپيمائي های چند روز گذشته کارگران هفت تپه که جمع کثيري از کسبه‌، خانودەهاي کارگران و اهالي شهر در آن شرکت داشتند، سخنرانان با تأکيد بر ادامه اعتراضات تا رهائي همه بازداشت شدگان و همينطور بر ارادەاشان براي به پيروزي رساندن اعتصاب و اعتراض‌اشان تأکيد ورزيدند.
اتحاد و يکپارچگي کارگران هفت تپه و فولاد، همچنین عزم راسخ آنها براي بدست آوردن خواست‌هايشان را مي‌توان با حمایت و پيوستن به آنها تقويت کرد. لذا ما جمعی از کارگران و خانواده های کارگری سنندج حمایت بی دریخ خود را از اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه و فولاد اهواز اعلام میداریم و خواهان آزادی بی قید، تمامی بازداشت شدگان این اعتراضات ازجمله نماینده کارگران هفته تپه، اسماعیل بخشی هستیم.
زنده باد مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه و فولاد و دیگر بخشهای کارگری برای رسیدن به خواستها و مطالبات خود و هم طبقه هایشان.

کارگران ،فعالین کارگری و خانواده های کارگری سنندج

2/8/ 1397