برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | هویت یابی | جنسیت | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 9808          2018-12-19 12:17:31

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه گزارش از وضعیت کارگران بازداشتی فولاد اهواز

ٖ بازگشت به صفحه اول
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهگزارش از وضعیت کارگران بازداشتی فولاد اهوازبه گزارش رسیده، امروز چهارشنبه ۲۸ آذر برای برخی کارگران شرکت گروه ملی فولاد اهواز از جمله آقایان کریم سیاحی و غریب حویزاوی که قبل از دستگیری به وکیل وکالت داده بودند ,توسط وکیل اعلام وکالت شد.

پرونده در شعبه بیستم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز مطرح شده اتهام برخی از کارگران فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده است.

همچنین بر اساس این گزارش از ذکر اسامی و تعداد بازداشت شدگان خودداری شده است.

مقرر شد تعدادی از کارگران با تبدیل قرار بازداشت به کفالت آزاد شوند که متاسفانه بر خلاف قانون به صورت کلی اعلام کردند که فیش حقوقی کارگران گروه ملی فولاد را برای کفالت نمی پذیرند.

در این خصوص درخواست کتبی حدود بیست کارگر متقاضی از معاون دادستان نیز نتیجه ای نداشت.سندیکای هفت تپه ادامه بازداشت کارگران اهواز را محکوم کرده و خواهان آزادی کلیه کارگران بازداشتی فولاد اهواز و همچنین علی نجاتی عضو سندیکای کارگران هفت تپه می باشدسندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۲۸ آذر ۹۷

...............................................

اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

بازداشت‌ کارگران محکوم استدر نیمه شب یکشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷ با یورش نیروه های امنیتی به منازل کارگران تعدای از کارگران گروه ملی اهواز بازداشت شده اند. همچنین بر اسای آخرین خبر های دریا فتی، شب گذشته ۲۶ آذر ماه، مجددا تعداد دیگری از کارگران فولاد اهواز توسط نیرو‌های امنیتی بازداشت و‌به مکان نامعلومی انتقال داده شده اند.کارگران فولاد اهواز بیشتر از یک‌ماه است برای کسب مطالبات و‌احقاق حقوق خود در اهواز دست به آعتراض زده اند، اما در این مدت نه تنها به خواست و‌مطالبات آنها رسیدگی نشده است ، بلکه ما شاهد بازداشت وسیع کارگران ملی اهواز بوده ایم. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از خواست و مطالبات کارگران گروه ملی اهواز ، هجوم به منازل کارگران و باز داشت کارگران حق خواه را بشدت محکوم کرده و خواستار آزادی فوری بازداشت شده گان می باشد.

کارگران زندانی آزاد باید کردند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت نپه

..............................................................

اطلاعیه کارگران فولاد اهواز در مورد دستگیری هاهر چه زودتر کارگران بازداشت شده را آزاد کنیدهمکاران گرامینیروهای امنیتی ، شب گذشته یازده نفر از همکارانمان را از در خانه هایشان به جای نامعلومی منتقل کردند. گناه این کارگران تنها فریاد عدالت خواهی بود ، فریاد هل من ناصر ینصرنی بود ، فریاد هیهات من الذله بر سر مافیا بود و لا غیر . اما عکس العمل نیروهای امنیتی بجای دستگیری و بازخواست مسببین این مشکلات، بازداشت کارگران عدالت خواه بود. این شیوه برخورد با کارگران و مظلومین هموطن از حکومتی که ادعای ناصر مظلومین جهان را دارد ، دور از انتظار است. بیم آن داریم که مافیا، قدرت امر و نهی در سازمان های امنیتی را هم داشته باشد که وا مصیبتاست.

دلهره و ترس انداختن در دل دلیر مردان کارگری که برای احیای شرکت خود و بدست آوردن یک لقمه حلال کفن پوشیدند و دست خالی و بدون هیچ ناصری بجز خدای خود ندارند ، خوابی تعبییر ناشدنی ست. لذا هشدار می دهیم هرچه زودتر و بی درنگ همکاران کارگرمان را آزاد کرده و به دستگیری مظلومان و عدالت خواهان پایان دهید.اسامی افراد بازداشت شده :۱- میثم علی قنواتی

۲- عیسی مرعی

۳-امین علوانی

۴- مرتضی اکبریان

۵- طارق خلفی

۶- مسعود عفری

۷- جعفر سبحانی

۸- مصطفی عبیات

۹- غریب حویزاوی

۱۰- حسین داودی

۱۱- کریم سیاحی

۱۲- میثم آل‌مهدی

۱۳- حامد باصری

۱۴- حافظ کنعانی

۱۵- حامد جودکی

.................................................................

اسامی ۴۱ کارگر گروه ملی فولاد که در دو روز گذشته بازداشت شده‌اند.

۱-مرتضی اکبریان

۲- امین علوانی 100

٣-کریم سیاحی

٤- غریب حویزاوی

٥- جعفر سبحانی

٦- عیسی مرعی

٧- مجید جنادله

٨- مهدی طهماسبی

٩- سید احمد سید نور

١٠- میثم قنواتی

١١- حامد جودکی

١٢- طارق خلفی

١٣- کاظم حیدری

١٤- مسعود عفری نژاد

١٥- کوروش اسماعیلی

١٦- علی عقبا

١٧- مصطفی عبیات

١٨- حسین داودی

١٨- محسن بلوطی

٢٠- محسن پهبانی

٢١- محمد پورحسن

٢٢- سیدحبیب طباطبایی

٢٣- عبدالرضا دستی

٢٤- جاسم سفر رومزی

٢٥- یاسر ابراهیمیان

٢٦-علی اتمامی

٢٧- سیدعلی جوادپور

٢٨- جواد غلامی

٢٩-حافظ کنعانی

٣٠-حامد باصری

٣١-فریبرز شیخ رباط

٣٢-احسان یوسفی

٣٣-حسین عساکره

٣٤-سیدمیثم آل مهدی

٣٥-سیدمجیدموسوی

٣٦-امیردهقان

٣٧-احمد باوى

٣٨-بهزاد عليخانى

٣٩-سیدمصطفی موسوی

٤٠-مجید جلالی

٤١-آرش محمدپور

٤٢- بهزاد شهبازی


نهاد های همبستگی

دست نیروهای امنیتی جنایتکار از جان کارگران مبارز فولاد اهواز کوتاه!آخرین اخبار و گزارشات از وضعیت کارگران گروه ملی صنایع فولاد اهواز

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

شب گذشته با یورش نیروهای امنیتی تعدادی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز در خانه هایشان بازداشت شدند و به جاهای نامعلومی منتقل کردند.

تعدادی از کارگران "گروه ملی فولاد اهواز" با یورش نیروهای امنیتی در نیمه های شب یکشنبه ۲۵ آذر بازداشت شدند. اخبار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان وجود ندارد. بنابر گزارش ها اسامی غریب حویزاوی، طارق خلفی، حسین داودی، مصطفی عبیات و کریم سیاحی بازداشت شده اند. کارگران "گروه ملی فولاد اهواز" ۳۷ روز است که برای مطالبات خود در اعتصاب بسر می برند. و خواسته های خود را در خیابان های شهر اهواز فریاد می زنند اما از طرف مسئولین اراده ای برای رسیدگی به مشکلات کارگران وجود نداشته است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تهاجم شبانه به خانه های کارگران "گروه ملی فولاد اهواز" و بازداشت شان را قویا محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران بازداشت شده می باشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

بر اساس خبرهای منتشر شده تعداد کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز به ۳۱ نفر افزایش یافته است. این کارگران عبارتند از:

۱ - میثم علی قنواتی ۲- عیسی مرعی٣- امین علوانی ۴- مرتضی اکبریان۵- طارق خلفی۶- مسعود عفری۷- جعفر سبحانی٨- مصطفی عبیات۹-غریب حویزاوی۱۰- کریم سیاحی۱۱- حامد باصری۱۲- حافظ کنعانی۱٣- حامد جودکی۱۴- حسین داودی ۱۵- کاظم حیدری۱۶- یاسر ابراهیمیان۱۷- مجید جنادله۱٨- کوروش اسماعیلی۱۹- علی عقبا۲۰- محسن بلوطی۲۱- محمد پورحسن۲۲- محسن پهباتی۲۲- محسن پهباتی۲٣- سید حبیب طباطبائی۲۴- جاسم رومزی ۲۵- علی اتمامی۲۶- سید علی جوادپور۲۷- جواد غلامی۲٨ - عبدالرضا دستی۲۹ سید احمد سید نور ۳۰- فریبرز شیخ رباط ۳۱- احسان یوسفی

نهادهای همبستگی این یورش وحشیانه به کارگران عدالت طلب و مبارز مجتمع فولاد اهواز را شدیداً محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی کارگران بازداشت شده می باشد.

نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

دوشنبه۲۶ آذر ۱۳۹۷ برابر با ۱۷ دسامبر ۲۰۱۸


آخرین خبرها از تعداد کارگران بازداشت شده در گروه ملی اهوازبر اساس خبرهای منتشر شده تعداد کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز به ۳۱ نفر افزایش یافته است. این کارگران عبارتند از:‏1- میثم علی قنواتی 2- عیسی مرعی 3- امین علوانی 4- مرتضی اکبریان 5- طارق خلفی 6- مسعود عفری 7- جعفر سبحانی 8-مصطفی عبیات 9-غریب حویزاوی 10- کریم سیاحی 11- حامد باصری ۱2- حافظ کنعانی 13- حامد جودکی 14- حسین داودی 15_کاظم حیدری 16-یاسر ابراهیمیان 17- مجید جنادله 18- کوروش اسماعیلی 19- علی عقبا 20- محسن بلوطی 21- محمد پور حسن 22- محسن بهبهانی 23- سید حبیب طباطبائی 24- جاسم رومزی 25- علی اتمامی ‏26- سید علی جواد پور‏ 27- جواد غلامی 28 - عبدالرضا دستی29- سید احمد سید نور 30- فریبرز شیخ رباط 31- احسان یوسفیسندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

....................................................................

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهرانشب گذشته با یورش نیروهای امنیتی تعدادی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز

در خانه هایشان بازداشت شدندتعدادی از کارگران "گروه ملی فولاد اهواز" با یورش نیروهای امنیتی در نیمه های شب یکشنبه ۲۵ آذر بازداشت شدند. اخبار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان وجود ندارد. بنابر گزارش ها اسامی غریب حویزاوی، طارق خلفی، حسین داودی، مصطفی عبیات و کریم سیاحی بازداشت شده اند. کارگران "گروه ملی فولاد اهواز" ۳۷ روز است که برای مطالبات خود در اعتصاب بسر می برند. و خواسته های خود را در خیابان های شهر اهواز فریاد می زنند اما از طرف مسئولین اراده ای برای رسیدگی به مشکلات کارگران وجود نداشته است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تهاجم شبانه به خانه های کارگران "گروه ملی فولاد اهواز" و بازداشت شان را قویا محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران بازداشت شده می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ برابر با ۱۷ دسامبر ۲۰۱۸

...............................................................

دستگیری و بازداشت کارگران معترض

گروه ملی فولاد اهواز

را به شدت محکوم می کنیم!در پی یورش شبانه نیروهای سرکوبگر انتظامی و امنیتی به منازل کارگران گروه ملی فولاد در نیمه شب ۲۵آذر بیش از ۱۵نفر از کارگران که برای احقاق حقوق خود به مدت ۳۸ روز در خیابانهای اهواز و مقابل ارگانهای ذی ربط حکومت اعتراض می کردند دستگیر شدند و بر دستان زحمتکشی که وعدهء "بوسه" زدن بر آنها داده شده بود، دستبند زدند. "جرم" این کارگران درخواست به راه افتادن شرکت و مزدهای عقب افتاده است جهت تامین نیازهای زندگیشان. کسانی که با سیاست های غلط و ضدکارگری، موجب ورشکستگی تمام مراکز صنعتی و شرکتها و کارخانه ها با غارت کردن و به حراج گذاشتن آنها شدند، در مقابل تامین نان خانواده های کارگران هیچ مسئولتی نمی پذیرند و فقط برای حفظ قدرت خود تحت هر شرایطی تلاش می کنند. آنان زندگی و معیشت و آسایش کارگران را وسیله ثروت اندوزی و چپاول خود کرده اند. اکنون کارگران را به این جرم به زندان می اندازند، اما غافل از آن که تاریخ گواه آن است که ظلم پایدار نمی ماند.

کارگران گروه ملی اگر تا کنون بیش از یک ماه فریاد حق خواهی خود را در خیابان ها سردادند و مسئولان حکومتی این فریاد ها را نشنیدند اما مطمئن باشند که صدای گرسنگان با سرکوب و زندان خاموش نمی گردد. کارگران گروه ملی بار دیگر با تشکل و انسجام خود باز هم به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.گروه اتحاد بازنشستگان بازداشت کارگران را به شدت محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه آنها می باشد."گروه اتحاد بازنشستگان"

۹۷/۹/۲۶

................................