روز همبستگی بین المللی با مقاومت شجاعانه مردم کوبانی علیه

اشغال، تجاوز ، سلطه را گرامی داریم !

 

مقاومت درخشان مردم کوبانی در مقابل آدمخواران و تبهکاران دولت اسلامی ، بسیاری از مردم جهان را متوجه شهر کوچک کوبانی کرده است. شهری که بخاطر مقاومت سترگ و جانانه رزمندگان مدافع خلق ، به شهری بین المللی تبدیل شده و بسیاری از مردم مترقی و آزادیخواه جهان خود بخود شهروند کوبانی شده اند. امروز جهان به مقاومت درخشان مردم کوبانی ، به کانتونها و شوراهای مستقل و مردمی آن ، به زنان و دختران رزمنده و فداکار آن ، به ایستادگی درخشان زنان و مردان کوبانی محاصره شده توسط تبهکاران و آدمکشان داعشی و ارتش ترکیه مینگرند و به این مقاومت درخشان درود میفرستند.

درهمین رابطه است که روز شنبه اول نوامبر بعنوان روز جهانی کوبانی اعلام شده است. در میان فراخوان دهندگان این روز، میتوان از "نوام چامسکی", "آدولف پیرس آسکویول", "دسموند توتو" "میشل رولان" نام برد. هزاران تن از نویسندگان, روشنفکران ، برندگان جوایز نوبل, آکادمیسین‌ها, فیلسوفان, تاریخ‌شناسان, روزنامه‌نگاران, نمایندگان سازمان‌های مدنی و ... همراه با انبوهی از تشکلهای چپ و مترقی و هزاران فعال اجتماعی ، فراخوان‌هایی برای پشتیبانی از کوبانی صادر کرده اند. در پی این فراخوان ، تظاهرات و اکسیونهای گسترده ای در سراسر جهان برای روز شنبه اعلام شده است.

در هندوستان, ایتالیا, آلمان، انگلستان ،سوئد ،فرانسه ، کانادا و بسیاری از کشورها و شهرهای جهان ما شاهد راهپیمایی و اکسیونهای مختلف خواهیم بود. فراخوان دهندگان امیدوارند که شاهد مشارکت میلیونی مردم در این روز باشند. در چهار روز نخست 130مرکز در جهان فراخوان بسیج عمومی علیه داعش در حمایت از کوبانی و انسانیت را امضا کردند.

روز همبستکی با کوبانی میبایست روز اعتراض آشکار و قاطع مردم جهان ، علیه سیاست اشغال ، سلطه و جنکهای نیابتی قدرتهای جهانی و منطقه ای باشد؛ روز اعتراض علیه سیاست مماشات قدرتهای بین المللی با حامیان داعش که در ائتلاف بین المللی برهبری آمریکا و غرب حضور دارند. باید مردم جهان اعتراض آشکار خود را به سیاست اشغالگران و سلطه گران بین المللی و منطقه ای در ایجاد و خلق و پشتیبانی مالی و لجستیکی از نیروهایی نظیر داعش و القاعده و طالبان اعلام کنند. این روز باید روز هشدار به قدرتهای امپریالیستی و ارتجاعی ، به سازمانهای بین المللی و روز همبستگی و حمایت از مردم کوبانی باشد. روز همبستگی و حمایت از مردمی که برای حق تعیین سرنوشت خود ، برای دفاع از آزادی وخودحکومتی ، برای دفاع ازحق زندگی ، حق برابر زنان و مردان ، برای همبستگی و همیاری و همزیستی همه انسانها با باورها و عقاید گوناگونشان علیه داعش و دولت اسلامی و قدرتهای بین المللی و منطقه ای بپا خواسته اند.

سازمان راه کارگر ضمن حمایت از این فراخوان بین المللی ، همه انسانهای شریف و آزادیخواه را فرامیخواند در روز اول نوامبر به همبستگی با مردم کوبانی برخیزند و به فراخوان همبستگی با کوبانی جواب مثبت دهند. باشد که با این همبستگی و همیاری ، به مقاومت مردم کوبانی و ملیتهای ساکن منطقه علیه تبهکاران سازمانیافته در دولت اسلامی و قدرتهای امپریالیستی و ارتجاعی منطقه یاری رسانیم.

 

پیروز باد مقاومت مردم کوبانی در مقابل جنایتکاران داعش و همدستانش

زنده باد همبستگی بین المللی

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

 

کمیته مرکزی راه کارگر

30 اکتبر 2014