فراکسیون مناطق  ترک نشین مجلس،

توطئه و تمهیدی ارتجاعی!

 حسن جداری

 

38 سال  از تاریخ  به قدرت رسیدن رژِیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، می گذرد. در طول این مدت نسبته  طولانی، علیرغم  همه سرکوبگری ها و جنایت کاریهای رژیم خودکامه قرون وسطائی، در ایران اسیر و دربند همواره  آتش  مبارزه و مقاومت کارگران،توده های زحمتکش، زنان به پا خاسته، ملتهای  تحت ستم و روشنفکران آزاده و متعهد به منظور رهائی از چنگال  خون آلود  این  رژیم ضد مردمی ، مشتعل بوده است. در طول این سال ها، رژیم آزادیکش، ده ها  هزار تن  از  مبارزین و آزادیخواهان را به قتل رسانده و در شکنجه و آزار زندانیان سیاسی، از هیچ  جنایتی خود داری نکرده است. اما  رژیم ضد مردمی، با همه  این کشتار ها و سرکوبگری ها هرگز قادر  نبوده است،  جلو رشد مبارزات حق طلبانه توده های بپا خاسته را گرفته و مبارزین راه آزادی  را به سکوت و دست کشیدن از پیکارعادلانه، وادار سازد.

رژیم جمهوری اسلامی، همچون دیگر رژیم های  سرکوبگر و ضد مردمی، در عین حال که برای  حفظ سلطه جنایتکارانه خود، به حربه  ترور و اختناق و کشتاردر سطح گسترده متوسل میشود، برای محدودساختن دامنه عصیان و مقاومت  توده های زحمتکش، از متد های  عوام فریبانه " رفرمیستی"  نیز استفاده  می کند. یکی از اقدامات ارتجاعی و گول زننده اخیر رژیم در این زمینه،  ایجاد فراکسیون کذائی  مناطق  ترک  نشین در مجلس فرمایشی اسلامی  می باشد. در واقع  امر ، این دامی است  که  رژیم  آزادیکش برای فریب  توده های  محرو م و زحمتکش  آذربایجان که سال هاست در آتش فقر و فلاکت و بیکاری و بی خانماتی میسوزند و از ستم ملی و تبعیضات و اجحافات بیشمار، رنج می برند، گسترده است. رژیم  ضد مردمی  در هراس  از طوفان سهمگین  خشم  و قهرتوده ها، به منظور فرو نشاندن شور مبارزاتی خلق آذربایجان و امیدوار ساختن  این خلق  مبارز به " مراحم و الطاف " خود،  اینک  مضحکه " فراکسیون  مناطق  ترک نشین مجلس" را علم کرده است. واقعیت  این است که در بین  حزب الهی های مزدوری  که  مجلس ارتجاعی اسلامی را پرکرده اند، حتی  یک نفر هم پیدا نمیشود که نوکر و جیره بگیر رژیم  و گماشته  ولی فقیه مرتجع  نباشد. این عناصر  جیره خواری که  به نام  نمایندگان آذربایجان و دیگر نواحی ترک نشین در مجلس کذائی  جمع  شده اند، همه و همه عمال و خدمتگزاران قسم  خورده رژیم بوده  و کوچک ترین پیوند و نسبتی  با کارگران و توده های زحمتکش ترک زبانان ایران، ندارند. از فراکسیونی   که افراد و عناصر  تشکیل  دهنده  آن،  همه در شمار عمال و مزدوران جیره خوار و سرسپرده رژیم بوده و در طول سال ها دراغلب جنایات و اعمال  ضد انسانی  حکومت اسلامی دست داشته اند، انتظاری جزخدمت  به امیال  ارتجاعی رژیم ، پر کردن جیب های  خود و سرکوب آزادیخواهان و مبارزِین، نباید داشت. 

در این میان، عناصر سود جو و سازشکاری  در بین  ناسیونالیستهای  آذربایجان،  در نوشته ها و تبلیغات خود، تشکیل فراکسیونی از مزدوران و جیره خواران مجلس نشین را، برجسته ساخته  و این توطئه ننگین رژیم را به مثابه امر مثبتی، ارزیابی میکنند. این عناصر سازشکار با این  اقدام ارتجاعی و دیگر تشبثات مرتجعانه ، رفع ستم ملی در آذربایجان را با وجود بقای  رژیم  و از طریق  مبارزات آرام  و صلح  جویانه مدنی و دوری و اجتناب از هر گونه  برخورد قهر آمیز و کسب  تدریجی " امتیازات"، عملی دانسته و بدین  وسیله به پیشبرد اهداف و مقاصد ضد مردمی  رژیم  جمهوری  اسلامی در فرو نشاندن آتش خشم توده ها ، خدمت می کنند.  در شرایطی که  در آذربایجان و دیگر نقاط  ایران، مبارزه علیه رژیم خودکامه، هر روز دامنه گسترده تری پیدا می کند،  رژیم مکار، ناتوان  از فرو نشاندن خشم و عصیان توده ها، با دادن  وعده های  پوچ  سرخرمن و تشکیل  فراکسیون های فرمایشی، مذبوحانه می کوشد  از تشدید مبارزات توده های به پا خاسته کاسته و از سرنگونی  حتمی  سلطه  پوشالی خود، جلوگیری به عمل آورد. باید  با تشدید هرچه بیشتر مبارزات  ضد رژیمی، توطئه های رنگارنگ ارتجاع هار حاکم در ایران را ، یکی  پس از دیگری، خنثی ساخت. علم کردن فراکسیون ارتجاعی و فرمایشی  مناطق  ترک نشین درمجلس مطیع و دست نشانده اسلامی، همانا یکی از این توطئه های موذیانه  رژِیم  ضد مردمی  جمهوری اسلامی  می باشد. راه رهائی  توده های  محروم  و زحمتکش ایران،- اعم از  ترک و عرب و فارس و بلوچ و  کرد و ترکمن و ... - از چنگال  انواع ستمگریها  و راه  رفع ستم  دیر پای ملی  که  خلق های  غیر فارس، سال هاست  در معرض آن قرار دارند ،  تنها و تنها مبارزه  پیگیر و آشتی  ناپذیر جهت  سرنگونی کلیت  رژِیم  ارتجاعی  جمهوری اسلامی  می باشد                 ابان ماه 1395