کد خبر : 10181          2019-06-29 15:30:57

بودجه نظامی ۷۵۰ میلیارد دلاری در سنای امریکا به تصویب رسید

ٖ بازگشت به صفحه اول
بودجه نطامی ۷۵۰ میلیلرد دلاری سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ در سنای امریکا با آراء ۸۶ موافق و ۸ مخالف به تصویب رسید. تعداد موافقان این بودجه عظیم نشان می دهد افزایش این بودجه مورد حمایت وسیع دمکرات ها هم قرار دارد. اگر چه رقم مورد قبول خانه نمایندگان که تحت اکثریت دمکرات هاست رقمی نزدیک اما کمتر یعنی ۷۳۳ میلیارد دلار بود. اگر چه رقم بودجه نظامی سالیانه در نهایت توسط سنای امریکا تصویب می شود اما مخارج جاری همیشه از این مورد بیشتر است و این به معنای نیاز به افزایش سال به سال این بودجه و یا انتقال کسری بودجه درون وزارت دفاع از بک سال به سال دیگر است. رقم معمول رقمی حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیلرد است که الیته در سال های مختلف با تعطیلی و بستن برخی از پایگاهها و یا عدم شرکت در برخی اقدامات نطامی می تواند متغیر باشد. اگر رقم ۷۵۰ میلیلیلرد دلاری را در نظر بگیریم این بودجه ۳ برابر بودجه نظامی روسیه است که در جایگاه دوم پیش از چین است که در جایگاه سوم قرار دارد.

رقم بودجه ۷۵۰ میلیارد دلاری برای اول اکتبر ۲۰۱۹ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰ است. این رقم معادل ۵/۷ برابر کل بودجه ایران در سال ۱۳۹۸ است که ۲/ ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان و با محاسبه دلار ۱۳ هزار تومان تنها ۱۳۱ میلیارد دلار است.