برای آزادیinfo@barayeazadi.com
کد خبر : 12051          2023-12-19 11:33:55

حبس ابد

ٖ بازگشت به صفحه اول
دادگاه استیناف سوئد یکسال پس از صدور حکم حبس ابد از سوی دادگاه استکهلم برای حمید نوری به جرم شرکت در پروسسه قتل و کشتار مخالفان سیاسی در تابستان ۶۷ را تآئید کرد.او به خاطر مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم شده است. دادگاه بدوی او نیز حدود ۱۰۰ جلسه و ۹ ماه زمان بُرد.